Evakuácia obyvateľstva

 

Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa  z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. Je stanovená zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Príprava evakuačnej komisie v NMnV sa vykonáva 2 krát ročne a zabezpečuje ju odbor CO a krízového riadenia mesta.

 

Príprava je zameraná hlavne na objasnenie:

· vyhlášky MV SR č.75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie,

· analýzy územia mesta z hľadiska možných MU,

· plánu evakuácie,

· odborného a materiálneho zabezpečenia evakuácie,

· povinnosti jednotlivých členov evakuačnej komisie,

· činnosti evakuačnej komisie,

· aktuálne problémy v riešení evakuácie,

· plány evakuácie, pri povodniach alebo úniku NL.

 

Hlavnou úlohou vykonania evakuácie je odsun ohrozených osôb z mesta do stanovenej oblasti v rámci Trenčianskeho kraja v zmysle stanoveného a schváleného plánu evakuácie. Obyvateľstvo mesta bude evakuované stanovenými trasami presunu v zmysle plánu evakuácie obyvateľstva pre NMnV. Preprava je plánovaná autobusovou dopravou a čiastočne vlastnými motorovými vozidlami občanov. V meste sa nachádza 8 evakuačných stredísk, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po meste. Evakuačné stredisko zabezpečuje príjem evakuovaných a vedie evidenciu a dokumentáciu evakuovaných. Organizuje a zabezpečuje odoslanie evakuovaných do určených evakuačných miest pre obyvateľstvo NMnV. Následne informuje v určených časových intervaloch príslušnú evakuačnú komisiu o počtoch  evakuovaných občanov. Zabezpečuje taktiež informácie pre evakuovaných a spojenie s mestskou evakuačnou komisiou.

 

V dôsledku ohrozenia NMnV jadrovým zariadením Jaslovské Bohunice, bol vypracovaný plán dlhodobej evakuácie, ktorá nadobúdala platnosť do roku 2008. Po 5. máji 2008 NMnV už oficiálne nie je ohrozované jadrovým zariadením. Z tohto dôvodu sa v meste o dlhodobej evakuácii už neuvažuje. Mesto nie je vystavené žiadnym katastrofálnym ohrozeniam, ktoré by mali za následok dlhodobú evakuáciu. Uskutočnenie krátkodobej evakuácie je plánované pri pretrhnutí hrádze vodného diela Liptovská Mara v závislosti od postihnutej časti mesta. Aj prípadná povodňová aktivita vodného toku Klanečnica by mala za následok len krátkodobú, čiastočnú evakuáciu.

 

V meste riadi a zabezpečuje evakuáciu primátor mesta prostredníctvom evakuačnej komisie mesta.

 

Ďalšie informácie pre evakuované obyvateľstvo, ako určenie miesta evakuovaných občanov, zloženie evakuačnej batožiny a pokyny pre činnosť obyvateľstva býva hlásené následne mestským rozhlasom, prípadne v živom vysielaní televízie NMnV - TV Pohoda.

Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie budú vykonávať členovia Mestskej polície. Úlohou je uzatvorenie ohrozeného priestoru a udržiavanie poriadku. Preprava evakuovaného obyvateľstva je zabezpečovaná prostriedkami odboru dopravy obvodného úradu. Zdravotné zabezpečenie je vykonávané personálom Nemocnice s poliklinikou v NMnV.

 

Orgán na ochranu zdravia zabezpečuje dozor nad kvalitou surovín, prípravou a podávaním stravy, teplých jedál a nápojov. Všetci pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s potravinami musia mať vystavený zdravotný preukaz, vylúčiť epidemiologicky chúlostivé potraviny a jedlá. Akékoľvek potraviny, zaplavené pri povodniach vo všetkých druhoch potravinárskych zariadení, vrátane domácností obyvateľov, je potrebné vylúčiť z použitia pre výživu ľudí až do posúdenia hygienickou službou podľa charakteru a rozsahu povodne. Prípadné použitie potravín pre výživu zvierat posudzuje veterinárna služba.

 

Mesto disponuje s 22 núdzovými stravovacími zariadeniami s celkovou kapacitou 9000 ľudí za hodinu. Priemerná rýchlosť stravovania sa potom pohybuje okolo 409 ľudí za hodinu.

 

Prehľad núdzových ubytovacích zariadení NMnV (Zdroj: interné materiály)

Stále lôžkové zariadenia Improvizované    a iné ...

Detské jasle

55

Ardea

220

Javorina

60

ATC

50

Diana

60

Gymnázium

750

MŠ Kollára

66

Mestské kino

200

Spoločné ubytovne

MsKS

200

SOŠ Piešťanská

50

MŠ Poľovnícka

150

SOŠ Bzinská

260

SOŠ Jánošíkova

300

Ubytovňa AFC

26

SOŠ Piešťanská

850

Rekreačne zariadenia

SOŠ Bzinská

750

Ardea

120

Športová hala

250

ATC

25

ZŠ Tematínska

550

Rozkvet

34

ZŠ Štúrova

520

Perla

40

ZŠ Nálepkova

550

Hydrostav

24

ZŠ Odborárska

550

   

ZŠ sv. Jozefa

120

 

V NMnV sa nachádzajú 4 stále lôžkové zariadenia pre 241 ľudí, 3 spoločné ubytovne spolu pre 336 ľudí, 5 rekreačných zariadení pre 243 ľudí a 15 improvizovaných ubytovní pre 6 010 ľudí. Celková kapacita všetkých núdzových ubytovacích zariadení je teda 6 830 ľudí, čo predstavuje 33% pokrytie obyvateľstva NMnV.