Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí

 

Nové Mesto nad Váhom, tak ako všetky mestá SR, je vystavené každodenným hrozbám a pôsobeniam prírodných či umelých síl a javov. Mimoriadnu udalosť je možné predvídať, ale len do určitej miery. Vo väčšine prípadoch sa, ale jedná o náhodu, prípadne podcenenie nevyhnutných opatrení a následných postupov. Príčin vedúcich k vzniku MU, ktoré môžu ohroziť NMnV existuje veľké množstvo, ale tie najpravdepodobnejšie by sme mohli rozdeliť na:

- živelné pohromy,

- havárie (dopravné, priemyselné),

- katastrofy,

- terorizmus.

 

Ohrozenia živelnými pohromami

V dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírody môžu nastať ďalšie živelné pohromy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na život a zdravie obyvateľov mesta NMnV, môžeme k nim zaradiť nasledujúce MU:

- povodne,

- požiare,

- zosuvy pôdy,

- mimoriadne javy klimatického charakteru.

 

Územím NMnV pretekajú dve rieky - Váh a Klanečnica. Rieka Váh je najväčšou riekou tečúcou cez NMnV zo severu na juh. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy, preto bola vybudovaná Vážska kaskáda, systém priehrad a vodných elektrární pozdĺžne po celom toku Váhu. Prietoky v rieke Váh sú ovplyvnené prevádzkou vodného diela Liptovská Mara a Vážskej kaskády. Najvodnejšie mesiace na Váhu sú mesiace marec - máj, na prítokoch február - apríl, pričom najvodnejším mesiacom na Váhu je apríl, na prítokoch marec. Rieka Váh má takmer v celom úseku NMnV vybudované ochranné hrádze proti prietokom  Q100. Preto v týchto úsekoch hrozí povodňové nebezpečenstvo iba v prípade havárie ochrannej hrádze.

 

Rieka Klanečnica je podstatne menšia ako Váh a hoci sa v minulosti už niekoľko krát vyliala z koryta, spôsobila vždy iba menšie lokálne povodne. Rekonštrukcia železničnej trate má okrem iného za následok aj nový most ponad Klanečnicu. Jeho výška je podstatne nižšia ako výška starého mostu. Ak by sa zvýšila hladina rieky kriticky, (150 cm) mohlo by dôjsť k výraznému narušeniu stavby, prípadne k úplnemu zničeniu. Denne po tomto úseku precestujú stovky cestujúcich v smere Bratislava - NMnV - Žilina.

Nový železničný most na rieke Klanečnica

 

Vznik veľkých požiarov je možné predpokladať v zalesnenom teréne pohorí Malé Karpaty, na západnej strane mesta. Vzhľadom k štruktúre drevín kde prevládajú listnaté stromy, je predpoklad šírenia požiaru po zemi, ktorý je z hľadiska  likvidácie ľahšie zvládnuteľný. Pri požiaroch ihličnatých porastov je predpoklad šírenia požiarov korunami stromov a ich prípadná likvidácia je zložitejšia. Iniciátormi môžu byť otvorené ohniská v priestoroch lesa, nepozornosť fajčiarov či vysoké teploty. Požiarmi lesných  porastov sú najviac ohrozené okolia turistických chodníkov, rekreačné strediská a chatové oblasti, ako i okolie železničných  tratí.

Jedným z najrozšírenejších deštrukčných javov pôdy sú zosuvy. Oblasti možného ohrozenia sa nachádzajú v teréne pohoria Malé Karpaty. Nakoľko sa mesto rozkladá prevažne na nížine a v blízkosti vrchu Kamenná neprechádzajú dopravné komunikácie, zosuvy pôdy nepredstavujú žiadne ohrozenie pre mesto, iba pre turistov.

Pohoria Biele Karpaty, Malé Karpaty a Považský Inovec, ohraničujúce NMnV, usmerňujú prúdenie vetrov. V letnom období sa objavuje silný juhozápadný až juhovýchodný vietor, v zimnom  období prevláda prevažne severozápadný až  severný vietor. Niekedy presahuje rýchlosť 10 ms-1, v nárazoch i cez 20 ms-1. Vplyvom klimatických zmien sa v posledných rokoch stále častejšie objavujú silné lokálne búrky s  prívalovými  dažďami a  vetrami dosahujúcimi v nárazoch rýchlosť  až  28 ms-1 a viac.

V máji v roku 2009 bola v dôsledku ničivej búrky v NMnV odstavená železničná doprava na úseku trate M.120 na niekoľko hodín.

 

Ohrozenia vyplývajúce z dopravnej infraštruktúry

Významnú úlohu z hľadiska ochrany obyvateľstva zohráva dopravná infraštruktúra. Je dôležité zabezpečiť opatrenia pred ohrozeniami z dopravnej infraštruktúry a dbať na bezpečnosť cestnej premávky. Novým Mestom nad Váhom prechádzajú všetky významné komunikácie Považia. Cestnú dopravu tvorí diaľnica D1, ktorá je spojená s ťahom Bratislava – Žilina a cesty prvej triedy, s výjazdom na diaľnicu.  

Okrem cestných komunikácií je v NMnV vybudovaná aj železničná sieť. Územím prechádzajú dve železničné trate M.120 a Z.121. Hlavnú os systému železničných tratí tvorí trať M.120. Spája Bratislavu, Trnavu, Leopoldov, Piešťany, NMnV, Trenčín, Trenčiansku Teplú, Púchov, Považskú Bystricu a Žilinu. Tvorí hlavnú železničnú trasu vnútroštátneho a medzinárodného významu. Trať je dvojkoľajná a plne elektrifikovaná. Trať Z.121 spája NMnV, Čachtice, Starú Turú, Myjavu a Vrbovce, odkiaľ je možné pokračovať do Veselí nad Moravou a ďalších miest v Českej republike.

Najrozsiahlejšia zmena trasy je v medzistaničnom úseku NMnV-Trenčianske Bohuslavice, kde pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti bol navrhnutý nový železničný most. Most je už plne v prevádzke, ale nakoľko je jeho výška nižšia ako u jeho predchodcu, predstavuje tak ohrozenie pri povodňovej aktivite vodného toku Klanečnica.

 

Ohrozenie priemyselnými haváriami

Nové Mesto nad Váhom je známe tým, že už oddávna sa v ňom sústreďuje hlavne strojársky priemysel. Okrem strojárenského priemyslu je v meste významný aj potravinársky priemysel s výrobou mliečnych výrobkov. V súčasnosti do mesta prichádzajú stále ďalší investori, ktorí tu budujú distribučné centrá a výrobné haly pre Slovensko, ale aj iné krajiny v strednej a východnej Európe. Priemyselná výroba však predstavuje značnú mieru ohrozenia. Z toho dôvodu je potrebné neodkladne vypracovať rizikové analýzy, postupy, príkazy a pokyny bezpečnej prevádzky.

 

Stacionárne zdroje ohrozenia – analýza rizík (Zdroj: interné materiály)

Druh ohrozenia

Veľkosť     ohrozeného priestoru – R

PSO     POZ

Počet ohrozených obyvateľov         celkom     40°+PSO

Ohrozovateľ

Amoniak 2,3t

   384m     1774m

360          50

Milex

Amoniak 0,75t

182m       841m

750        350

Agronovaz

Amoniak 0,4t

120m       553m

300        200

Zimný štadión

 

Nové Mesto nad Váhom bolo značný čas v zóne ohrozenia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Komplex jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach tvorili tri zariadenia:

- A-1,

- V-1,

- V-2.

Elektráreň A-1 je mimo prevádzky. Elektráreň V-1 je vo fáze vyradenia spoločnosťou Javys. Rozhodnutím vlády SR o odstavení  jadrovej elektrárne V1 bola znížená zóna ohrozenia na 11 km. Elektráreň V-2 je v prevádzke, vo vlastníctve Slovenských elektrární. 5. mája 2008 rozhodol súd o tom, aká veľká má byť zóna ohrozenia okolo reaktoru V-2 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Zónu ohrozenia zmenšil o päť kilometrov na kruh s polomerom 25 kilometrov.

Nové Mesto nad Váhom, ako aj ďalšie iné mestá zo zóny definitívne vylúčili. Prišli tak o desať miliónov korún ročne na daniach z prevádzky jadrových zariadení.

 

zdroj: www.pravda.sk

„Zmenšenie“ ohrozenia rozhodnutím súdu

 

Posledným a zároveň najzávažnejším ohrozením povodňami v súčasnosti predstavuje pretrhnutie hrádze vodného diela Liptovská Mara.

Vodná nádrž s objemom 360,60 miliónov m3, situovaná na hornom toku rieky Váh nad obcou Vlachy pri Liptovskom Mikuláši, je najväčšou priehradou na Slovensku. Pod priehradou je vybudovaná hrádza vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Hrádza je dlhá 1225m, široká 7m, vo výške 43m nad terénom. Nachádza sa v nadmorskej výške  567,59 m n. m. Katastrofálne prevýšenie nad maximálnu hladinu je 1,9 m - 2,7 m.

Porušením priehrady dosiahne uvoľnený objem vody v NMnV výšku 1,5-2m. Prielomová vlna spôsobí škody nie veľkou rýchlosťou, ale hlavne dĺžkou trvania. Údolie Váhu je pomerne široké, okolo 2,5-3,5 km. V NMnV je šírka údolia 6 km. Problémom v širšom údolí Váhu bude čo najrýchlejšie odvedenie masy vody späť do koryta Váhu.

Územie NMnV dosiahne prielomová vlna za 15 hodín 27 minút.

 

V dôsledku záplav a povodní môže následne dôjsť ku kumulácii poškodení a to:

- porušenie pôdy,

- narušenie statiky budov, potrubí a zariadení k úniku NL a zemného plynu,

- požiare a výpadok elektrickej energie.

 

Poškodením technologického zariadenia vzniknú škody na surovinách hlavne v potravinárskych závodoch. Dôjde k znehodnoteniu veľkého množstva výrobkov skladovaných v mraziarňach a chladiarňach (Nowaco). Odstavením vetrania, dôjde k hromadnému úhynu hospodárskych zvierat vo veľkochovoch a k epizootickému ohrozeniu. V chemických závodoch môže navyše dôjsť k nekontrolovateľným reakciám a tiež k úniku NL. Výpadok elektrickej energie znemožní chod zariadení slúžiacich na varovanie a vyrozumenie, monitorovacích a ochranných zariadení, v nemocniciach ohrozí životy a zdravie pacientov napojených na liečebné a diagnostické prístroje. Požiarom môže dôjsť k narušeniu zariadení a skladovacích obalov, tým k úniku NL vedúcich k podpore požiaru.

 

Terorizmus a iné formy kriminality

S akoukoľvek formou terorizmu sa mesto našťastie nestretlo. Vzhľadom k tomu, že NMnV poskytuje širokú škálu rekreácie, najmä v lete (jazerá, kemping, festivaly), sa práve v týchto oblastiach koncentruje veľké množstvo ľudí. Značnú časť tvoria práve zahraniční návštevníci a preto nie je vylúčená možnosť teroristického útoku.