Ukrytie obyvateľstva

 

Ďalšou formou kolektívnej ochrany NMnV je ukrytie obyvateľstva. Problematiku úkrytov rieši vyhláška č. 297/1994 Z. z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Na zabezpečenie ukrytia obyvateľstva sa vypracovávajú plány ukrytia obyvateľstva. Obsahujú vymedzenie, spôsob riešenia a zabezpečenia ukrytia. Súčasťou plánov ukrytia je aj ich rozpočet a ekonomické zabezpečenie. Rozsah a požiadavky na ukrytie obyvateľstva sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii formou samostatnej doložky civilnej ochrany, ktorá je súčasťou plánu ukrytia.

 

V NMnV sa nachádza 7 SÚ, (z toho je 5 plynotesných a 2 tlakovo odolné), ktoré sú umiestnené v stavbách podľa § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V suteréne obvodného úradu NMnV sa nachádza nedokončený plynotesný úkryt s kapacitou pre 600 ukrývaných. Na dokončenie technologickej časti nie sú potrebné financie. 

 

Zoznam stálych úkrytov v NMnV (Zdroj: interné materiály)

Majiteľ (správca)

Kapacita

Pezinské tehelne

360

Slov. plynárenský priemysel

300

Železnice SR

140

Emerson a.s.

300

Strojstav

150

Nemocnica s poliklinikou

160

Nemocnica s poliklinikou

90

 

Do plánu ukrytia mesta sa taktiež zahŕňajú jednoduché úkryty budované svojpomocne (ďalej len JÚBS). Ich celkový počet je 481 s kapacitou pre 25 873 ľudí.

 

Percentuálne zabezpečenie JÚBS pokrýva teda 128 % obyvateľstva. Pokrytie SÚ je potom len 7,4 %.

 

Vzhľadom k tomu, že NMnV už nie je v priamom ohrození jadrovým zariadením Jaslovské Bohunice a nachádzame sa v mierovej dobe, je použitie SÚ vysoko nepravdepodobné. Použitie JÚBS je možné v prípade úniku NL vzhľadom k lokalite a veľkosti ohrozenia.