Spôsoby varovania obyvateľstva

 

Významnú a neodkladnú úlohu v ochrane obyvateľstva zohráva varovanie obyvateľstva. V NMnV je zabezpečené hlásením sirény varovnými signálmi:

„všeobecné ohrozenie“ - 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku MU, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov MU,

„ohrozenie vodou“ - 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,

„koniec ohrozenia“ - koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov MU sa vyhlasuje 2-minútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

 

Pokiaľ sa nejedná o skúšku funkčnosti, znamená zvuk sirény vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k MU, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie. Sirény sú rozmiestnené rovnomerne, aby obyvatelia z každej časti NMnV boli včas upozornení. Varovné signály a signál „koniec ohrozenia“ sú následne doplnené hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (Rozhlas a televízia SR).

 

Slovná informácia obsahuje:

- deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,

- údaje o zdroji, veľkosť a druh ohrozenia,

- údaje o veľkosti ohrozeného územia,

- základné pokyny  pre činnosť obyvateľstva.

 

Alokácia signalizačných zariadení NMnV (Zdroj: interné materiály)

Adresa

Typ sirény

Výkon

Rok zástavby

Gymnázium

DS 977

3,5 KW

1978

OD  Jednota

DS 977

3,5 KW

1992

Mestská Polícia

DS 977

5 KW

2003

Zimný štadión

Oj 08M

5 KW

2009

 

V rámci mesta sa doplňujúce informácie a nasledujúce pokyny zadávajú použitím miestneho rozhlasu. Na území neozvučenom sirénami ani miestnym rozhlasom bude varovanie osôb zabezpečené pomocou verejnej telefónnej siete, prípadne pomocou vozidla s rozhlasovým zariadením.

 

Skúška funkčnosti systémov varovania obyvateľstva prebieha vždy prvý piatok v mesiaci o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač. Koordináciu skúšok týchto systémov vykonáva MV SR.