Hlavný kontrolór mesta

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Ing. Milan Bača

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

 

1. poschodie, č.d. 215
Telefón: +421(0)32 7402 215
E-mail:
milan.baca@nove-mesto.sk

 

Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta vyplývajúcich z jeho pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitných zákonov.

Hlavný kontrolór najmä:

-    zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti  a efektívnosti   pri   hospodárení a nakladaní  s  majetkom  a   majetkovými  právami  mesta,  ako  aj s majetkom,  ktorý  mesto  užíva  podľa osobitných predpisov;
-    hospodárenia s príjmami, výdavkami mesta a finančné  operácie mesta,  
-    hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových  organizácií mesta,
-    nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických  osôb, ktorý bol mestu zverený,
-    vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
-    plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
-    čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých mestu z fondov a dotácií,
-    dodržiavanie všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení mesta,
-    plnenie  uznesení   mestského  zastupiteľstva,
-    dodržiavanie interných  predpisov mesta,
-    plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
-    plnenie funkcií a úloh mesta ním samým, ako i subjektmi mestom založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
-    podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

-    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu Mesta a záverečného účtu Mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
-    predkladá mestskému zastupiteľstvu:
-    výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom  zasadnutí,
-    najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
- polročne návrh plánu kontrolnej činnosti.

Kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  podlieha:
-    mestský úrad,
-    rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
-    právnické  osoby, v  ktorých má  mesto majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú    s  majetkom  mesta  alebo  ktorým bol  majetok  mesta   prenechaný  na užívanie,   a  to    v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
-    osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo  návratné   finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné  výpomoci  podľa osobitného  predpisu v  rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór vybavuje  sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.  Hlavného kontrolóra  volí a odvoláva  mestské zastupiteľstvo na dobu  6 rokov. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií a sťažností obyvateľov  a kontroluje ich vybavovanie.