Mestská polícia

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

znak MsP

budova mestskej policie

Mestská Polícia
Palkovičova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

msp@nove-mesto.sk

 

Náčelník MsP - Marián Ovšák

032/777 19 20

ovsak@nove-mesto.sk

 

Zástupca náčelníka - Milan Kubák

032/777 19 21

kubak@nove-mesto.sk

 

Stála služba

032/771 55 61

operacny@nove-mesto.sk

 

Mestská polícia je zriadená na území mesta na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora.

 

Mestská polícia je poriadkový útvar, ktorého organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť schvaľuje MsZ.

 

Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenováva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

 

Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

 

Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon.

 

Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka a jej zamestnancov, vzťahy mestskej polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje nariadenie mesta o zriadení mestskej polície.

 

zdroj: Štatút mesta

 

 

Fotografie:

byvaly znak MsP

Bývalý znak MsP