Mestská polícia

Úlohy Mestskej polície

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom si plní tieto úlohy:

* zabezpečuje poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia,
 

* spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta ,majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením , zničením, stratou, alebo pred zneužitým pričom od roku 1994 využíva na pnenie týchto úloh svoj vlastný pult centrálne ochrany. Od roku 2002 mestská polícia disponuje kamerovým systémom , ktorý je v štádiu ďalšieho rozširovania,
 

* dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 

* dbá o dodržiavanie poriadku čistoty a hygieny v uliciach , iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecné záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 

* ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 

* oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, plní úlohy na úseku prevencie. Na uvedenom úseku v spolupráci z PZ SR sa podieľa na realizácii Holandského projektu „Správaj sa normálne„ zameraného pre žiakov 5 ročníkov základných škôl.