Mestský úrad

dátum aktualizácie: 4.9.2012

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupitežstva a primátora. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov Mesta. Nemá právnu subjektivitu.

Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov Mesta a orgánov mestského zastupitežstva a je podatežňou a výpravňou písomností Mesta,
b) pripravuje podklady na rokovanie mestského zastupitežstva, mestskej rady a komisií mestského zastupitežstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora, vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia Mesta, uznesenia mestského zastupitežstva a rozhodnutia primátora,
d) koordinuje činnos organizácií a ďalších subjektov zriadených Mestom,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na Mesto.

Prácu Mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnos jednotlivých oddelení, zásady činnosti mestského úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Malackách, ktorý schvažuje Mestské zastupitežstvo.

Úradné hodiny:
Pondelok: 13:00 - 15:30
Streda: 08:30 - 17:00
Piatok: 07:30 - 12:00

 

Adresa sídla:
Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

 

Kontakt:
Telefón: +421 (0)32 7402 219
Fax: +421 (0)32 7402 111


Ďalšie informácie:
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Číslo účtu:  5801265001/5600

 

Fotografie: