Primátor mesta

Kompetencie

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Pravidlá voľby primátora sú obsiahnuté v osobitných právnych predpisoch. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch Mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov Mesta. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Primátor najmä:

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Rozhodnutie o pozastavení výkonu uznesenia je primátor povinný prerokovať v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.