Samospráva mesta

dátum aktualizácie: 4.9.2012

pohlad na mesto

erb mestaMesto Nové Mesto nad Váhom je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Územie mesta Nové Mesto nad Váhom je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie – Nové Mesto nad Váhom o rozlohe

3 258,3 ha.

Mesto je povinné vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou mesta a jeho majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy, vyplývajúce z jeho samosprávnej pôsobnosti.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

- prostredníctvom orgánov mesta (primátor a mest. zastupiteľstvo),

- hlasovaním obyvateľov mesta,

- verejným zhromaždením obyvateľov.

 

Nariadenia Mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Mest. zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom zriadilo orgány:

- mestská rada

- komisie mestského zastupiteľstva

- Mestská polícia

- zbor pre občianske záležitosti - ZPOZ

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Nové Mesto nad Váhom.

 

OFICIÁLNA STRÁNKA MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

www.nove-mesto.sk