Elektrifikácia, mestský rozhlas a osvetlenie

 

Hydroelektráreň v NM Elektrovod Turecko Trafostanica
    
Mestské osvetlenie

Mestský rozhlas

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom je elektrifikované na celom území napájacím systémom vzdušného vedenia VVN 110 kV, ktorý je pretransformovaný v trafostanici TR 110/22 kV. Na území mesta sú situované trafostanice stĺpové a murované. Pritom rozvody sú po meste vedené nadzemným i podzemným spôsobom.

 

Verejné osvetlenie pozostáva z cca 2000 svetelných bodov s priemerným príkonom cca 60 000 kW, z toho cca 30 % na spínanie fotobunkou, zvyšok napojený na systém US 228.

 

Mesto má vybudovanú vzdušnú sieť miestneho rozhlasu na podporných bodoch samostatných, na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch elektrického rozvodu cca 30 rokov. V súčasnosti je verejný rozhlas prevádzkovaný pravidelne 2x do týždňa pre oznamy mesta i PO a FO, prípadne sa využíva podľa potreby v rôznych naliehavých situáciách. Počuteľnosť zariadenia je rôzna, poväčšine však veľmi slabá.

 

Z energetického hľadiska má osobitný význam rieka Váh a z nej vybudovaný Vážsky kanál. V rámci vážskej kaskády sú na ňom postavené dve hydroelektrárne - v Novom Meste nad Váhom a v Hornej Strede, ktoré vyrábajú elektrickú energiu pre domácnosti v okrese.