Rozvod vody v NM

 

Vodojem Turecko

Vodojem Čachtice

  

Prvopočiatky zásobovania pitnou vodou sa datujú od r. 1950.

 

Existujúce rozvody sú prevažne z liatiny /95%/, novšie rozvody sú kladené z ocele, PVC a PE.

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom je zásobované vodou z vodných zdrojov Štvrtok nad Váhom (výdatnosť 60 l/s) a Čachtice (výdatnosť 140 l/s). Základnými prvkami vodovodnej siete sú vodojem Čachtice (prameň Teplička) a vodojem Turecko.

Podľa údajov TVS, a. s. je dĺžka vodovodnej siete v Novom Meste nad Váhom 71,8 km s počtom vodovodných prípojok 2009 ks o celkovej dĺžke 19,2 km.

 

Pri plánovanom rozvoji mesta na počet obyvateľov 27 300, ktorý by malo mesto dosiahnuť do r. 2030, nie je potreba  zväčšovať kapacitu vodných zdrojov pre mesto. Verejný vodovod spravuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s., Trenčín. V okrese Nové Mesto nad Váhom má verejný vodovod 27 (79,9 %) sídiel z 34, pitnou vodou z verejného vodovodu je zásobovaných 85,6 %.

 

Významným zdrojom vody je vodný zdroj Štvrtok nad Váhom s výdatnosťou 140 l.s-1, odkiaľ sa voda dodáva do oboch spomínaných vodovodných systémov, čím vznikol nadradený vodárenský systém. SKV Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá využíva aj studne v Čachticiach (cca 200 l.s-1).