Činnosť TSM

 

- správa a čistenie mestských komunikácií (MK), chodníkov a verejných priestranstiev
- zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti MK
- oprava a údržba mestských komunikácií
- prevádzka zimnej údržby MK
- oprava, údržba a čistenie cestných vpustí
- výstavba, oprava a údržba chodníkov
- údržba a obnova cestných zariadení (signály, krajnice, zábradlia)
- zriaďovanie a údržba dopravných značiek
- správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia verejného osvetlenia, podchodu, svetelných signálov, dopravných zariadení na križovatkách, nadchode cez železnicu
- poskytovanie odbornej pomoci obciam na úseku MK, odvoz domového odpadu
- odvoz komunálneho odpadu na území mesta, prevádzkovanie skládok inertného materiálu, vývoz fekálií
- odvoz odpadu z okolitých obcí, vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi FO a PO

- prekladanie komunálneho odpadu a odpadu VOK a doprava odpadu z prekládkovej stanice na skládku KO
- prevádzkovanie triedeného zberu a jeho rozširovanie
- spracovanie (kompostovanie) bioodpadu z verejnej zelene
- zneškodňovanie čiernych skládok na verejných priestranstvách
- technická realizácia uzatvorenia starých skládok prevádzkovaných TSM v minulosti
- správa a údržba verejnej zelene, produkcia a realizácia sadbového materiálu a prevádzkovanie skleníkového hospodárstva
- realizácia náhradných výsadieb drevín, uložených mestu , resp. iných výsadieb
- správa a údržba verejných WC, trhoviska, miesta pre ambulantný predaj a prevádzkovanie parkovísk
- správa, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku v hospodárení majetku organizácie, preprava materiálu, oprava vozidiel v správe organizácie
- oprava a údržba autobusových čakární
- údržba svietidiel a obložníkov pre verejné osvetlenie
- montáž VO, oprava tyristorových zapaľovačov, oprava tlmiviek
- účasť na likvidácii havarijných stavov a následkov živelných pohrôm
- preprava materiálu, vykonávanie výkopových prác, dovoz úžitkovej vody
- budovanie a oprava detských ihrísk
- drobná investičná činnosť
- prevádzka čistiarne OV v rekreačnej oblasti Zelená Voda, prevádzka kanalizačných rozvodov a prečerpávacej stanice
- prevádzka Zimného štadióna a určených športovísk
- prevádzka vodného zdroja a vodovodných rozvodov v rekreačnej oblasti Zelená Voda
- technické zabezpečenie štátnych a iných sviatkov
- zabezpečovanie jarmokov a iných akcií
- vykonávanie cintorínskych služieb
- poskytovanie plagátovacích služieb