Evakuácia obyvateľstva

 

Jeden zo základných spôsobov ochrany obyvateľstva, ktorý zabezpečuje presun osôb, hospodárskych zvierat a vecných prostriedkov z ohrozeného priestoru do bezpečného, je evakuácia. Uskutočňuje sa v prípade, kedy nie je možné zabezpečiť inú, účinnú ochranu. Evakuácia z ohrozených priestorov zahŕňa všetky osoby, okrem tých, ktoré realizujú evakuáciu, alebo vykonávajú inú neodkladnú činnosť. K ich ochrane sa plánujú a vykonávajú bezpečnostné opatrenia.

 

Východiskovým predpokladom pre efektívnu realizáciu evakuácie sú dokonale prepracované evakuačné plány a praktická pripravenosť orgánov pre riadenie evakuácie. Dôležité je overenie praktickými nácvikmi. Plynulý priebeh evakuácie je podmienený predchádzajúcou psychologickou prípravou obyvateľstva, včasným varovaním, včasným vydaním pokynov k príprave na evakuáciu a poskytovaním psychologickej pomoci v jej priebehu.

 

Evakuácia sa prednostne plánuje pre:

- deti do 15 rokov,

- pacientov v zdravotníckych zariadeniach,

- osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach,

- osoby zdravotne postihnuté,

- sprievod hore uvedených osôb.

 

Evakuačné pojmy

- evakuačný  priestor je vymedzené územie, z ktorého bude nutné uskutočniť plošnú evakuáciu obyvateľstva, 

- evakuačné stredisko je zariadenie, kde sú zhromažďované a informované evakuované osoby,

- prijímacie územie je územie mimo dosah ohrozenia, na ktorom sú zaistené miesta núdzového ubytovania,

- evakuačná trasa je cesta vyhradená k evakuácii obyvateľstva z evakuačného strediska do prijímacieho územia,

- prijímacie stredisko je zariadenie na prijímacom území, kde sú evakuované osoby evidované, informované a prerozdeľované do jednotlivých miesto núdzového ubytovania,

- miesto núdzového ubytovania je objekt alebo zariadenie v prijímacej obci určené k prechodnému ubytovaniu evakuovaných osôb,

- miesto humanitárnej pomoci je miesto alebo zariadenie kde sú evakuovaným osobám rozdeľované núdzové prídely k prežitiu.

 

Rozdelenie evakuácie

Podľa rozsahu opatrení:

- objektová - zahrňuje obyvateľstvo jednej budovy alebo malého počtu obytných budov, administratívne správnych budov a ďalších objektov,

- plošná - zahrňuje časť, alebo celý urbanistický komplex alebo väčší územný priestor.

 

Podľa času trvania:

- krátkodobá - kedy hroziaca MU alebo KS nevyžaduje dlhodobé opustenie domova a pre evakuované osoby nie je zabezpečované náhradné ubytovanie (zaisťuje sa ale núdzové prežitie ktoré zahŕňa umiestnenie vo vhodných objektoch, výdaj teplých nápojov, prikrývok a podobne).

- dlhodobá - kedy hroziaca MU alebo KS vyžaduje dlhodobý pobyt (viac ako 24 hodín) mimo miesto trvalého bydliska a pre evakuované osoby je zabezpečované náhradné ubytovanie a opatrenie k zabezpečeniu núdzového prežitia.

 

Podľa varianty ohrozenia:

- priama - uskutočňovaná bez ukrytia, 

- s ukrytím - uskutočňovaná po ukrytí obyvateľstva,  keď sa zníži prvotné nebezpečenstvo.

 

Podľa spôsobu realizácie:

- samovoľná - evakuácia v tomto prípade nie je riadená a obyvateľstvo po varovaní a vydaní tiesňových informácií opúšťa evakuovaný priestor spôsobom podľa vlastného uváženia,

- riadená - evakuácia je riadená orgánmi zodpovednými za uskutočnenie evakuácie, kedy sa evakuované osoby premiestňujú buď pešo, s využitím vlastných dopravných prostriedkov alebo sú prepravované prostriedkami hromadnej dopravy.  

 

Plán a plánovanie evakuácie

Plánovanie evakuácie obyvateľstva je proces prípravy nevyhnutných opatrení k realizácii evakuácii obyvateľstva, ktorý umožňuje účinné riadenie priebehu evakuácie a efektívnu spoluprácu všetkých zúčastnených. Je dôležité, aby verejnosť bola dostatočne informovaná o pripravených opatreniach včas, v predstihu pred vznikom MU. Plánovanie evakuácie vychádza z vyhodnotenia analýzy možných ohrození (analýza rizík) spravovaného územia. Pri plánovaní je potreba vychádzať z existujúcej priamej závislosti medzi veľkosťou ohrozenia a rozsahom opatrení nutných k uskutočneniu. Opatrenia preto majú byť pripravované do úrovne maximálne predpokladanej veľkosti vyhodnotených ohrození.

 

Plán evakuácie obyvateľstva je súbor vybraných informácií a pripravených postupov jednania, ktoré slúžia k realizácii evakuácie obyvateľstva. Plánuje sa hlavne evakuácia dlhodobá, ale plán je možné primerane použiť aj pre evakuáciu krátkodobú. Plán evakuácie je súčasťou havarijného plánu kraja. Spracováva sa pre ohrozenie územného samosprávneho celku, analyzuje sa v havarijnom pláne kraja a v príslušnom povodňovom pláne. Pre prípad vojenského ohrozenia sa pri plánovaní plošnej evakuácie vychádza zo spracovaného havarijného plánu kraja. Spracovanie plánu evakuácie je potom rozšírené o ďalšie dokumenty, stanovené ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu obyvateľstva.

 

Zabezpečenie evakuácie

Evakuácia predstavuje zo sociálne-psychologického hľadiska náročné opatrenie, ktoré musí byť všestranne dokonale zabezpečené. Medzi najdôležitejšie zaistenia patrí zabezpečenie zaisťujúce verejný poriadok a bezpečnosť v priebehu evakuácie, zaistenie dopravných prostriedkov a zásobovanie pohonnými hmotami. Nevyhnutné je zdravotnícke zabezpečenie umožňujúce lekársku pomoc, transport a realizáciu hygienicko-epidemiologických opatrení. Taktiež núdzové ubytovanie, stravovanie, núdzové prídely a predmety potrebné k prežitiu spoločne s mediálnym zabezpečením zaisťujúcim varovanie, vydávanie pokynov a tiesňových informácií pre ďalšiu činnosť predstavujú základné a neodmysliteľné zabezpečenie evakuácie.

 

Orgány pre riadenie evakuácie pozostávajú s pracovných skupín krízových štábov, evakuačných a prijímacích stredísk. Pracovné skupiny krízového štábu zaisťujú hlavne:

- riadenie priebehu evakuácie,

- koordináciu prepravy z miest zhromažďovania do evakuačných stredísk,

- dopravné prostriedky a ich prerozdeľovanie medzi evakuačné strediská,

- riadenie núdzového zásobovania evakuovaného obyvateľstva,

- koordináciu činnosti evakuácie a prijímacích stredísk,

- zdokumentovanie celej evakuácie,

- spoluprácu s orgánmi verejnej správy a so zdravotníckymi a humanitárnymi organizáciami.

Pri príprave a následne samotnej realizácii evakuácie je dôležitá spolupráca s nevládnymi organizáciami (Červený kríž a iné), ktoré majú skúsenosti s humanitárnou starostlivosťou o občanov.

Spoločné nácviky pre zodpovedných pracovníkov štátnej správy a samosprávy sa doporučuje vykonávať pravidelne jeden krát ročne.