Ukrytie obyvateľstva

 

Základné opatrenie k ochrane obyvateľstva pred toxickými účinkami nebezpečných látok a účinkami radiácie predstavuje ukrytie. Ukrytím sa rozumie využitie úkrytov CO a iných vhodných priestorov, prispôsobených k ochrane obyvateľstva. Uskutočnenie ukrytia prebieha bezpodmienečne po vyhlásení varovného signálu. 

Kvantitatívna možnosť ukrytia je určená kapacitou stavieb určených k ochrane. Kapacita úkrytu predstavuje súčet miest k sedeniu a ležaniu v priestoroch úkrytu, kde minimálne 20 % z celkového počtu miest musia tvoriť miesta na ležanie. Ukrytie môže byť krátkodobé alebo dlhodobé. Ak doba ukrytia presahuje 24 hodín, je nutné organizovať zdravotnú starostlivosť a zásobovanie potravinami.

 

Ukrytie obyvateľstva sa na území miest a obcí zaisťuje v:

- stálych úkrytoch,

- improvizovaných úkrytoch.

 

Stále úkryty

Slúžia k ukrytiu obyvateľstva. Tvoria ich trvalé ochranné priestory v podzemných častiach stavieb, úkryty vstavané alebo samostatne stojace úkryty. Delia sa na:

- stále tlakovo odolné úkryty,

- stále tlakovo neodolné úkryty,

- ochranné systémy podzemných dopravných stavieb.

 

Otvory stálych úkrytov sú vzduchotesne uzatvárateľné. Sú vybavené kapacitne zodpovedajúcim filtračno-ventilačným zariadením a prachovými filtrami a ďalším technologickým vybavením, ktoré vytvára podmienky pre dlhodobý pobyt ukrývaných osôb až po dobu troch dní. Stropné konštrukcie úkrytov sú stavebne navrhnuté tak, aby uniesli váhu trosiek zrútených budov. Stále úkryty musia byť bez ohľadu na odolnosť a umiestnenie pripravené prijať v stanovených dobách osoby k ukrytiu. Po vyhlásení KS sa pred vlastným prijatím osôb úkryty uvedú do pohotovosti. Odborne vycvičené osoby (krytové družstvo) zabezpečí vybavenie vecnými prostriedkami do 3 dní. Krytové družstvo zabezpečuje plynulý vstup obyvateľstva do úkrytu, jeho rozmiestnenie a poučenie o chovaní v úkryte. Súčasne zaisťuje označenie úkrytu, ktorý má orientačný význam. Dodatočné vybavenie SÚ stoličkami, lavicami a ďalším materiálom sa vykonáva v rámci spohotovenia úkrytu.

Ak vyžaduje situácia, môže byť kapacita SÚ prekročená najviac o 20 %. Dobehové vzdialenosti sú do 500 metrov. Pre prípad ľahšieho vyhľadávania zavalených úkrytov z rozrušených budov sú nad úkrytom umiestnené rádiové vysielače alebo maják. V úkryte sa vyvesuje úkrytový poriadok obsahujúci pokyny pre chovanie a činnosť ukrývaných osôb. Zoznam ukrývaných osôb sa  zostavuje až pri obsadzovaní úkrytu. Ukrývané osoby vykonávajú pomocné práce podľa požiadaviek veliteľa úkrytu a členov krytového družstva.

Za odbornú údržbu zodpovedá preškolená osoba tak, aby bol úkryt v dobrom technickom stave bez hygienických nedostatkov. Koná tak, aby nedochádzalo k znehodnoteniu úkrytu a aby sa čo najdlhšie predĺžila jeho používateľnosť. SÚ vybudované pre ochranu obyvateľstva proti účinkom zbraní hromadného ničenia nie je možné použiť pri nevojnovom ohrození z hľadiska ich rozmiestnenia a doby spohotovenia.

Vedenie evidencie sa uskutočňuje prostredníctvom evidenčných listov SÚ. Vedie ich OÚ a HaZZ. Evidenčné čísla SÚ prideľujú HaZZ kraja, ktoré sú oprávnené SÚ z evidencie vyraďovať.

Do havarijného plánu kraja sa zahŕňajú vlastníci a užívatelia SÚ uvedení v evidencii SÚ.

 

Stále tlakovo odolné úkryty sú využívané k ochrane obyvateľstva proti účinkom zbraní hromadného ničenia, teda proti účinkom nadmerného svetelného a tepelného žiarenia, proti tlakovým účinkom, kontaminácii a proti prenikavej radiácii. Minimálny pretlak v SÚ musí byť 50 Pa.

Používajú sa v týchto prípadoch:

- stav ohrozenia štátu,

- vojnový stav.

 

Stále tlakovo odolné úkryty pozostávajú z týchto častí:

- vchody - ich počet závisí od kapacity úkrytu (spravidla býva jeden vchod pre 150 osôb),

- núdzové výlezy - ak má úkryt iba jeden východ zriaďuje sa v ňom núdzový výlez,

- protitlakové komory - sú zriadené pri každom vchode a núdzovom výleze,

- protiplynová predsieň - nadväzuje na protitlakovú komoru, dvere predsiene sú tlakovo odolné, dvere do úkrytu sú plynotesné,

- prachová komora - obsahuje plynotesné uzávery a prachové filtre, 

- filtračno-ventilačná komora - nadväzuje na prachovú a je v nej zriadené filtro-ventilačné zariadenie,

- zásobník vody - je umiestnený obvykle v umyvárni, ak priestor nie je dostačujúci, umiestni sa zásobník vody na inom mieste v čistej časti úkrytu,

- záchody a umyvárne - sú zriadené v úkryte v počte jeden záchod na 75 osôb, WC je opatrené predsieňou s umývadlom, 

- úseky pre ukrytých - sú rozdelené masívnymi múrmi k ukrytiu maximálne 150 osôb. Úseky sú zriadené tak, aby mal každý minimálne 2 východy.

 

Stále tlakovo neodolné úkryty sa používajú k ochrane obyvateľstva proti účinkom svetelného a tepelného žiarenia, prenikavej radiácii v prípade ohrozenia štátu a vojnového stavu.

Stále tlakovo neodolné úkryty sú:

- stále protiradiačné úkryty,

- stále protiradiačné úkryty, zosilnené.

Boli navrhované ako dvojúčelovo využívané priestory (úkryty s mierovým využitím). Minimálny pretlak musí byť 30 Pa.

 

Improvizované úkryty

Na kolektívnu ochranu obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami je možné okrem spomínaných úkrytov použiť aj improvizované úkryty (IÚ). IÚ slúžia k ochrane obyvateľstva v prípade:

- núdzového stavu,

- stavu ohrozenia štátu,

- vojnového stavu.

IÚ sú vhodne upravené podzemné alebo aj nadzemné priestory v stavbách určených k ukrytiu obyvateľstva. Vhodnými priestormi pre zriadenie IÚ sú priestory čiastočne zapustené pod úrovňou terénu, najlepšie so vstupom do úkrytu z budovy.

Pri výbere vhodného priestoru sa dbá hlavne na tuhosť múrov (čím sú hrubšie, tým je kvalitnejšia ochrana), minimálny počet dverí, okien a prác nutných na úpravu. Jeden IÚ by mal mať kapacitu  50 osôb, pričom podlahová plocha pre ukrývanú osobu je 1,5 m². Evidenciu IÚ vedú obecné úrady, na ich území sú úkryty lokalizované.

 

Zodpovednosť za vykonanie ukrytia

Plány ukrytia sú základným organizačným opatrením k zaisteniu ukrytia obyvateľstva. Sú spracované na úrovniach pre objekt a obec. Spôsob a rozsah kolektívnej ochrany obyvateľstva ukrytím sa stanoví plánom ukrytia, ktorý je súčasťou havarijného plánu kraja. Podkladom pre spracovanie plánu ukrytia sú taktiež údaje o počte osôb s trvalým pobytom, údaje o osobách dočasne prítomných a počet prijímaných a evakuovaných osôb v mieste s SÚ alebo IÚ. Lokácia úkrytov sa zakresľuje do grafického plánu ukrytia.