Štatút mesta

 

Štatút mesta v PDF verzii

 

ŠTATÚT

MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení)

 

s c h v a ľ u j e

Štatút Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

(ďalej len štatút), ktorý upravuje podrobnejšie postavenie, právomoc a pôsobnosť Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesta), jeho orgánov, organizačnú štruktúru, vzájomnú deľbu práce medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta so svojím majetkom, povinnosti a oprávnenia poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah samosprávy k orgánom štátnej správy, k mestským podnikom, organizáciám a právnym subjektom, používanie symbolov mesta a udeľovanie verejných uznaní a iných pôct.

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Mesto Nové Mesto nad Váhom tvorí súčasť priestorovej a sídelnej štruktúry stredného Považia s významným historickým i súčasným kultúrno-spoločenským poslaním. Prírodné predpoklady jeho územia sú základom pre jeho rozvoj.

Rozvoj Nového Mesta nad Váhom sa riadi a usmerňuje na základe územného plánu mesta s hlavným cieľom vytvoriť centrum regionálneho významu.

 

Prvá časť

Postavenie mesta

 

Čl.1

Územie mesta

1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky uvedený v zozname obcí 1 ; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

2. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a skladá sa z nasledovných mestských častí :

1) Dolné Samoty a okolie

2) Hájovky a okolie

3) Javorinská a okolie

4) Centrum I.

5) Centrum II.

6) Rajková a okolie

7) Centrum III a Mnešice. 

 

3. Mestské zastupiteľstvo určuje mestské časti, ktorých hranice sú hranicami volebných obvodov 2.

 

Zoznam mestských častí a zoznam ulíc patriacich do príslušnej mestskej časti tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.

 

Čl. 2

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie stavieb

 

1. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na vlastné náklady.

 

2. Mesto určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle ustan. § 2 c ods. l- 3 zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 3

Obyvatelia mesta

 

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

 

2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä :

a) voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich volený,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,

e) používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, ktorý sa nachádza na území mesta,

g) požadovať pomoc od mesta v čase náhlej núdze.

 

3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji i zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:

a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,

b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,

c) pomáhať udržiavať poriadok v meste,

d) poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

 

4. Orgány mesta sú povinné poskytnúť obyvateľovi mesta okamžitú nevyhnutnú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo podobnou udalosťou, najmä mu zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:

a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt,

c)  má čestné občianstvo mesta.

 

6. Na osoby uvedené v ods. 5 sa nevzťahuje ods. 2 písm. a, b štatútu.

 

Druhá časť

Samospráva mesta

 

Čl. 1

Samospráva

1. Mesto pri výkone samosprávy najmä:

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta i s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu3,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, stanoviská k investičnej činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov a k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanovisko k zámerom ich činnosti, ak sa to týka záujmov mesta a jeho obyvateľov,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,

g) zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a mestskú verejnú dopravu,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j) obstaráva a schvaľuje územno - plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,

n) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách4,

r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.

 

2. Ak zákon pri úprave pôsobností mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta5.

 

Čl. 2

Vzťah štátu a mesta

 

1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné   a iné materiálne prostriedky.

 

2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda.

 

3. Ak mesto dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobilo v tomto žiadne opatrenia na zabezpečenie jej výkonu, krajský úrad ho vyzve na nápravu s určením lehoty. Ak mesto v určenej lehote nezabezpečí nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu. Mesto je povinné uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jeho nečinnosti.

 

4. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

5. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko.

 

Čl. 3

Výkon samosprávy

 

1. Samosprávu mesta vykonávajú jeho obyvatelia:

a) orgánmi mesta,

b) hlasovaním obyvateľov mesta,

c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

 

Čl. 4

Orgány mesta

1. Orgánmi mesta sú:

a) mestské zastupiteľstvo,

b) primátor mesta (ďalej len primátor).

 

2. Orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré mestské zastupiteľstvo zriaďuje ,sú :

a) mestská rada,

b) komisie,

c) zbor pre občianske záležitosti - ZPOZ

   

3. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon 14 ,zriaďuje okrem mestskej rady a komisií ďalšie orgány, napr. mestskú políciu, mestský hasičský zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a útvary a určuje im náplň činností.

 

Čl. 5

Všeobecne záväzné nariadenie mesta

 

1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 

2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

 

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

 

7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia

 

8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní: účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 

9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní obvyklým spôsobom v meste.

 

10. Nariadenie musí byť každému prístupné na mestskom úrade.

 

Čl. 6

Hlasovanie obyvateľov mesta a verejné zhromaždenie obyvateľov mesta

 

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta (miestne referendum), ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,

b) odvolanie primátora,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov 6 .

 

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o rozdelení mesta podľa ods. l písm. a, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení a v tomto štatúte.

 

3. Petíciu podľa ods. l písm. c overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru , a primátor. Primátor neoveruje petíciu podanú podľa § l3a ods.3 písm.a prvého bodu zákona o obecnom zriadení. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom6 a, ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa ods. 2, mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta tak, aby sa uskutočnilo do 9O dní od doručenia petície mestu. To platí aj v prípade petície podľa § l3 ods.3 písm. a prvého bodu zákona o obecnom zriadení.

 

4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

 

5. Výsledky hlasovania obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

6. Na posúdenie vecí týkajúcich sa mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

 

Tretia časť

Postavenie orgánov mesta a mestského zastupiteľstva

 

Čl. 1

Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta - zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

 

2. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä:

a) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním7,

b) schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. l zákona o obecnom zriadení, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c) schvaľuje územný plán mesta alebo jeho časti i koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

d) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) určuje náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasuje hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života i rozvoja mesta a zvoláva verejné zhromaždenia občanov,

g) uznáša sa na nariadeniach,

h) schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 2l ods. l zákona o obecnom zriadení,

i) určuje organizáciu mestského úradu, určuje plat primátora mesta ,hlavného kontrolóra a na návrh primátora plat zástupcovi primátora,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku.

k) schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu8,rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a mestskej polície, ako aj ďalšie predpisy,

l) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora resp. orgánov podľa osobitných predpisov vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mesta do ich štatutárných a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť v právnickej osobe 9,

m) schvaľuje združovanie mestských prostriedkov, činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu

n) zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu a určuje náplň ich práce,

o) udeľuje čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,

p) ustanovuje erb mesta, vlajku mesta a pečať mesta,

q) rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,

r) schvaľuje štatút mesta.

 

4. Schváleniu mestského zastupiteľstva podliehajú vždy7:

a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú mestským zastupiteľstvom,

c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote.

 

5. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tento štatút neustanovuje inak. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov mestského zastupiteľstva, primátor zvolá zasadnutie do l0 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie mestského zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho primátor nezvolá - v takomto prípade môže ho zvolať zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

 

6. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Úradnou tabuľou a miestom v meste obvyklým na zverejňovanie sú: úradné tabule v budove MsÚ na Ul. ČSA 1, ďalej miestom obvyklým sú vývesné skrinky na Ul. M.R. Štefánika a ďalšie miesta, ktoré schváli MsZ.

 

7. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov10.

 

 

8. Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je schopné rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

 

9. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta.

 

10. Nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do l0 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.

 

11. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

 

Čl. 2

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

1. Poslanec mestského zastupiteľstva skladá sľub tohto znenia: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

 

2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s

a) funkciou primátora,

b) funkciou zamestnanca mesta, v ktorom má byť volený alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,

c) ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

 

3. Poslanec je oprávnený, najmä:

a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom mestského zastupiteľstva návrhy,

b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať vysvetlenie a informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré v meste vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,

g) požadovať vysvetlenie od poslancov MsZ delegovaných, resp. zvolených ako zástupcov MsZ do orgánov obchodných spoločností, nadácií a združení týkajúce sa činnosti poslancov.

 

4. Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný najmä :

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,

d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,

e) na požiadanie informovať svojich voličov o vlastnej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.

 

5. Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,

g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,

h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského   zastupiteľstva,

i) v prípadoch podľa ods.2 písm. b tohto článku,

j) zrušením mesta alebo

k) smrťou.

    Mandát poslanca MsZ mesta zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice mestského zastupiteľstva alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

6. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca. Výdavky sa hradia podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

7. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov , pričom to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú mzdu alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.

 

8. Mesto pre výkon svojich samosprávnych povinností určených právnymi predpismi zriaďuje na návrh primátora funkciu dlhodobo uvoľnených poslancov, ktorým úlohy ukladá priamo primátor mesta a MsZ svojim uznesením. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy alebo inej odmeny mu patrí primeraný plat od mesta. Uvoľnený poslanec je volený mestským zastupiteľstvom z poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním, spravidla na celé funkčné obdobie a je členom mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo môže uvoľneného poslanca kedykoľvek odvolať.

 

9. Na účinnejšie vykonávanie poslaneckého mandátu, na podporu, výmeny názorov a poslaneckých iniciatív môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti.

 

Čl. 3

Primátor mesta

 

1.      Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 

2.      Primátor skladá sľub, ktorý znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 

3.      Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou

a)      poslanca mestského zastupiteľstva,

b)      štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej      mestom, v ktorom bol zvolený,

c)      zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,

d)      predsedu samosprávneho kraja,

e)      vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f)        podľa osobitného zákona.

 

4.      Primátor

a)      zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

b)     vykonáva mestskú správu,

c)      zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom , k právnickým i fyzickým osobám,

d)     rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

e)      uchováva vlajku mesta a pečať mesta,

f)       používa mestské insígnie.

 

5.      Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

6.      Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote do l0 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

 

7.      Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

 

8.      Mandát primátora zaniká:

a)      odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)     uplynutím funkčného obdobia,

c)      vzdaním sa mandátu,

d)     právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)      pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)       vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní,

g)      zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,

h)      v prípadoch podľa ods.3 tohto článku, ak primátor do 3O dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

i)        smrťou,

j)       zrušením mesta.

    Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

9.      Mestské zastupiteľstvo

a)      vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak

1)      o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,

2)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b)     môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov

O návrhu podľa ods. 9 písm. a druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

10. Primátor môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000,- Sk, ak

a)      poruší nariadenie,

b)      neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c)      nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 

11. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. l0 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. l0 písm. c. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní11. Pokuta je príjmom mesta.

 

12. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon12.

 

Čl. 4

Zástupca primátora

 

1.      Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca primátora, urobí tak aj bez návrhu primátora.

 

2.      Zástupca primátora je počas svojho funkčného obdobia členom mestskej rady. Zástupca primátora v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

 

3.      Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený výkonávať.

 

4.      Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa čl.3 ods. 9, ak ho nezvolá primátor

 

5.      Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (čl.3, ods.8, písm. c-j), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 

6.      Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa ods.5, patrí plat podľa osobitného zákona12.

 

7.      Poslanec zvolený za zástupcu primátora je zároveň dlhodobo uvoľneným poslancom.

 

Čl. 5

Mestská rada

 

1.      Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.

 

2.      Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 

3.      Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Čl. 6

Komisie

 

1.      Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 

2.      Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

 

3.      Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie, ktorí sú vždy poslancami mestského zastupiteľstva a členov komisie.

 

4.      Zloženie a právomoci členov komisie

a)      predseda komisie, ktorý

-         riadi a organizuje prácu komisie a priebeh zasadnutí,

-         spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutí,

-         vypracováva spolu s tajomníkom komisie plán činnosti na určité, minimálne polročné obdobie a dá ho posúdiť komisii,

-         organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, zastupuje komisiu navonok a podpisuje spolu s tajomníkom zápisnicu,

b)     podpredseda, ktorý zastupuje v prípade neprítomnosti predsedu,

c)      tajomník komisie je zamestnancom mesta, ktorý

-         spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činnosti komisie, zabezpečuje prípravu programu zasadnutia a zvoláva podľa plánu činnosti zasadnutia komisie, vedie dokumentáciu o činnosti komisie, zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,

d)     členovia komisie zabezpečujú úlohy patriace do okruhu činností komisií.

 

5.      Mesto zriaďuje tieto stále komisie:

a)      komisiu finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta /KFSM/,

b)     komisiu výstavby, investícií a územného rozvoja mesta /KVRM/,

c)      komisiu pre ochranu životného prostredia /KOŽP/,

d)     komisiu sociálna a zdravotníctva /KSZ/,

e)      komisiu pre rozvoj bývania /KRB/,

f)       komisiu školstva, mládeže a športu /KŠMŠ/ ,

g)      komisiu kultúry a spoločenských vzťahov /KKSV/,

h)      komisiu pre bezpečnosť a verejný poriadok /KBVP/,

i)        komisiu dopravného rozvoja mesta /KDRM/,

j)       komisiu na riešenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta .

 

6.      V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie, môže komisie zlučovať, rozčleňovať, alebo zrušiť.

 

7.      Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však jedenkrát za mesiac.

 

8.      Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Čl.7

Zbor pre občianske záležitosti

 

1.      Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia mesta.

 

2.      Predsedu a zloženie členov ZPOZ-u menuje primátor mesta.

 

3.      Organizáciu, rozsah činnosti, organizačné a materiálne zabezpečenie , práva a povinnosti členov určuje štatút ZPOZ-u.

 

Čl. 8

Mestský úrad

 

1.      Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

2.      Mestský úrad najmä:

a)       zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

b)      zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,

c)       vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,

d)      pripravuje návrhy nariadení, vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

 

3.      Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy, kompetencie zamestnancov obsahuje organizačný poriadok mestského úradu ,ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

4.      Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

 

Čl. 9

Prednosta mestského úradu

 

1.      Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.

 

2.      Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

2.

3.      Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

 

Čl.10

Hlavný kontrolór mesta

 

1.      Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje mestské zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak nie je ďalej ustanovené inak, vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.21'Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo rozhodných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti22

 

2.      Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)      poslanca obecného zastupiteľstva

b)      starostu

c)      člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d)      iného zamestnanca obce

e)      podľa osobitného zákona23

 

3.      Kvalifikačný predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

4.      Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní.

 

5.      Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb , do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti z najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví mesto uznesením.

 

6.      Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom uvedeným vods. 10 písm.a), b) alebo d) vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní od dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

 

7.      Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

 

8.      Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

 

9.      Primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 

10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)      vzdaním sa funkcie,

b)      odvolaním z funkcie,

c)      uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)      smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)      dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f)        dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g)      dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18ods.2

 

11. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a)      opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca21

b)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozorneným mestským zastupiteľstvom,

c)      uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch

 

12. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov .

 

13. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 12.

 

14. Rozsah kontrolnej činnosti.

a)      Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov 24 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností 25) a petícií26) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi27) .

b)      Kontrolnej činnosti podlieha

-         mestský úrad

-         rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

-         právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

-         osoby ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu l0) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

15. Kontrolná činnosť podľa odseku 14) sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa §27.

 

16. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré stanovuje osobitný zákon22). Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením.

 

17. Úlohy hlavného kontrolóra

-         vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 15

-         predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým

-         vypracováva   odborné   stanoviská   k návrhu rozpočtu   obce   a k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,

-         predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

-         predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

-         spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami mesta zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

-         vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon28),

-         je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.

-         Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

-         Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa ods.14.

-         Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

 

Čl. 11

Mestská polícia

 

1.      Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora je zriadená na území mesta mestská polícia.

 

2.      Mestská polícia je poriadkový útvar, ktorého organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť schvaľuje MsZ.

 

3.      Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenováva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

 

4.      Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

 

5.      Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon.14.

 

6.      Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka a jej zamestnancov, vzťahy mestskej polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje nariadenie mesta o zriadení mestskej polície.

 

Štvrtá časť

Výbory v mestských častiach

 

Čl.1

Zriadenie výborov v mestských častiach

 

1.      Mesto je rozdelené na 7 mestských častí (ďalej len MČ).

Prílohou tohto štatútu je názov jednotlivých MČ a zoznam ulíc patriacich do nich.

 

2.      Na území príslušnej MČ sa zriaďuje výbor v mestskej časti (ďalej len VMČ) .

 

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.

VMČ reprezentujú obyvateľov príslušnej MČ a podieľajú sa na samospráve mesta

 

Čl.2

Organizačné usporiadanie mestských častí

 

1.      VMČ najmä :

·         zabezpečujú úlohy zverené orgánmi mesta v príslušnej MČ,

·         radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja MČ,

·         informujú obyvateľov MČ o činnosti MsZ a o svojich návrhoch, ktoré predkladajú MsZ alebo iným orgánom mesta,

·         informujú MsZ o požiadavkách a návrhoch občanov týkajúcich sa rozvoja mesta a jeho hospodárstva,

·         organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti v MČ.

 

 

2.      Vzťahy VMČ :

a)       k primátorovi mesta

·        primátor mesta prostredníctvom zástupcu primátora koordinuje a usmerňuje prácu VMČ a v prípade potreby ich prizýva na riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta.

b)      k MsZ

·        VMČ spolupracujú s MsZ prostredníctvom MsR a komisií najmä :

·        pri zabezpečovaní potrieb MČ,

·        pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a ktoré sa týkajú MČ.

.

c)       k MsÚ a k mestskej polícii

·        VMČ spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia,

·        MsÚ zabezpečuje administratívne a organizačné veci VMČ .

 

3.      Na čele VMČ je predseda zvolený výborom na základe odporučenia MsZ.

      Predseda VMČ:

·         zastupuje VMČ navonok, riadi a organizuje prácu VMČ,

·         zvoláva a vedie schôdze VMČ,

·         vykonáva kontrolu plnenia prijatých opatrení,

·         organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami pôsobiacimi v VMČ.

 

4.      Schôdze VMČ sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Na prerokúvanie dôležitých otázok týkajúcich sa MČ môžu VMČ zvolávať vo svojej MČ verejné zhromaždenia občanov MČ.

Predseda VMČ je povinný pozývať na tieto zhromaždenia zástupcov vedenia mesta, zástupcov TSM, MsBP s.r.o. a MsP, ktorí - pokiaľ je to možné - ihneď reagujú na prípadné pripomienky občanov MČ uvedené na zhromaždení. Ďalšie pripomienky, návrhy a pod. riešia v reálne možných termínoch.

O vybavení pripomienok, návrhov a pod. podávajú komplexnú informáciu na najbližšom verejnom zhromaždení občanov MČ.

 

Piata časť

Majetok mesta a zásady hospodárenia s ním

 

Čl. l

Majetok mesta

 

1.      Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

 

2.      Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

 

3.      Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

 

4.      Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely ( najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

5.      Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon7 a zásady hospodárenia s majetkom mesta.

 

6.      Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 

7.      Orgány mesta, subjekty s majetkovou účasťou mesta a subjekty spravujúce majetok mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovávať. Sú povinné najmä :

a)       udržiavať a užívať majetok,

b)      chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,

c)       používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d)       viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú " Zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Šiesta časť

Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

Čl. l

Rozpočet mesta

 

1.      Rozpočet je základom finančného hospodárenia mesta, pričom je zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

2.      Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

 

3.      Rozpočet mesta a jeho zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktoré kontroluje aj jeho čerpanie.. Pred schválením rozpočtu v mestskom zastupiteľstve je rozpočet mesta zverejnený najmenej l5 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

4.      Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

5.      Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu16. Ročnú účtovnú uzávierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom.

 

6.      Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

Čl. 2

Rozpočtové provizórium mesta

 

1.      Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu mesta rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu mesta.

 

2.      Ak návrh rozpočtu mesta na nasledujúci rozpočtový rok nebude predložený mestskému zastupiteľstvu do 31. decembra bežného roka, bude mesto hospodáriť podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 rozpočtu mesta schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania a prípadné novo vzniknuté výdavky, ktoré je mesto povinné zabezpečiť v zmysle osobitných predpisov.

 

3.      Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.

 

 

Čl. 3

Príjmy rozpočtu mesta

 

1.      Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

a)       príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania,

b)      výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,

c)       podiely na daniach v správe štátu,

d)      výnosy z pokút uložených za priestupky,

e)       príjmy z mestských cenných papierov a výnosy z finančných investícií mesta,

f)        prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov mesta,

g)       prijaté úvery,

h)       príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek,

i)         dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,

j)        odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom,

k)      iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi

 

2.      Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť

a)       združené prostriedky,

b)      prostriedky z Európskych spoločenstiev a medzinárodných združení,

c)       návratné zdroje financovania,

d)      prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 

Čl. 4

Výdavky z rozpočtu mesta

 

1.      Z rozpočtu obce sa uhrádzajú

a)       výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom,

b)      výdavky na kapitálové potreby,

c)       výdavky na rozvoj svojho územia,

d)      splátky prijatých pôžičiek a splátky prijatých úverov úrokov,

e)       výdavky a pomoc v náhlej núdzi občanom mesta,

f)        prevody do mimorozpočtových peňažných fondov mesta a do regionálnych alebo záujmových fondov mesta,

g)       výdavky na emisiu mestských cenných papierov, na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na finančné investície,

h)       iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

2.      Mimo výdavkov podľa ods. l mesto uhrádza zo svojho rozpočtu i splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov a návratných finančných výpomocí a menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov.

 

3.      Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto alebo má v nich majetkový podiel, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci podlieha schváleniu MsZ.

 

4.      Iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, ako sú uvedené v ods. 3, mesto môže poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci len z vlastných príjmov a na podporu verejnoprospešných činností, podnikania a zamestnanosti.

 

5.      Mesto nesmie prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom.

 

6.      Ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať:

a)       v rámci rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh alebo obmedzením, resp. odsunutím iného, menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou samosprávy mesta,

b)      použitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,

c)       rozpočtovým opatrením,

d)      z iných zdrojov /združenie prostriedkov, úver a pod./.

 

Použitie finančných prostriedkov podľa tohto ustanovenia v písm. b, d podlieha schváleniu MsZ.

Použitie finančných prostriedkov podľa tohto ustanovenia v písm. a, c podlieha schváleniu primátora mesta.

 

7.      Rozpočtovými opatreniami sú:

a)       presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami v rámci rozpočtu,

b)      povolené prekročenie výdavkov,

c)       viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu.

 

8.      Mesto sleduje vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu s cieľom zabezpečiť jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového roka. Na tento účel vykoná nevyhnutné zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov.      

 

Čl. 5

Peňažné fondy mesta

 

1.      Mesto vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: rezervný fond, fond rozvoja bývania, prípadne iné fondy. Tvorí ich najmä zo zostatkov týchto fondov z minulých rokov , z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka a z predaja . Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

 

2.      Prostriedky svojich peňažných fondov používa mesto prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď prostriedky peňažných fondov slúžia len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka a na poskytnutie návratných finančných výpomocí.

 

Čl. 6

Záverečný účet mesta a finančné vysporiadanie

 

1.      Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady schodku rozhoduje mestské zastupiteľstvo po schválení záverečného účtu.

 

2.      Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

3.      Po skončení rozpočtového roka mesto finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.

 

4.      Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a môže byť príjmom rozpočtu budúceho roka alebo zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov mesta. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná mesto predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, prípadne z ďalších mimorozpočtových zdrojov.

 

Siedma časť

Symboly mesta, ich používanie a ochrana

 

Čl. l

Symboly mesta

 

1.      Symboly mesta sú:

a)       erb mesta Nové Mesto nad Váhom,

b)      vlajka mesta Nové Mesto nad Váhom,

c)       pečať mesta Nové Mesto nad Váhom.

 

2.      Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je uvedené v prílohe č. 2 štatútu.

 

3.      Mesto Nové Mesto nad Váhom označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.

 

4.      Mesto používa odtlačok úradnej počiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. Nepoužívajú sa v bežnom korešpondenčnom styku a pri výkone prenesenej štátnej správy.

4.

Čl.2

Erb mesta

 

1.      Erb mesta Nové Mesto nad Váhom má túto podobu:

V zelenom štíte kostol s krížom na veži a Madona na hlave s krížom ukončenou korunou a vpravo v náručí s korunovaným Ježiškom - všetko strieborné.

Erb Nového mesta nad Váhom bol posúdený a odporučený heraldickou komisiou a je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou N-7/92.

 

2.      Podrobné a záväzné vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

 

3.      Právo použiť a používať mestský erb je viazané na súhlas primátora mesta.

 

4.      Za správne zaobchádzanie s mestským erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 

Čl. 3

Vlajka mesta

 

1.      Vlajka mesta Nové Mesto nad Váhom pozostáva z dvoch farebných pozdĺžnych pruhov: bieleho (0,5) a zeleného (0,5) . Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvoma cípmi, t.j. jedným zástrihom uprostred, ktorý siaha do tretiny jej listu.

 

2.      Vlajku mesta používajú orgány uvedené v druhej časti čl. 4 ods. 1 štatútu - vyvesením na budove, v ktorej sídlia. Pri slávnostných príležitostiach môžu použiť vlajku na výzdobu siení.

 

3.      Výzvu na použitie vlajky mesta vydáva primátor mesta, ktorý aj primerane upravuje trvanie výzdoby.

 

4.      Ak sa pri výzdobe používa zástava SR a vlajka mesta, sú obidve umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava SR z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.

 

5.      Ak sa pri výzdobe používa zástava iného štátu, zástava SR a vlajka mesta, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava SR umiestňuje doprostred, zástava iného štátu sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od zástavy SR

 

6.      Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržiavať tieto pravidlá :

a)       na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,   smútočný závoj a pod.,

b)      na stožiari /žrdi/ okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná zástava,

c)       vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie byť tiež zväzovaná do ružice.

 

Čl. 4

Pečať mesta

 

1.      Pečať mesta Nové Mesto nad Váhom je okrúhla. Tvorí ju erb mesta s kruhopisom "Pečať mesta Nové Mesto nad Váhom", kde slová " pečať mesta" sú v strede hornej polovice kruhu, po stranách sú bodky, ktoré oddeľujú názov Nové Mesto nad Váhom umiestnený v dolnej časti kruhu.

 

2.      Pečať mesta uschováva primátor mesta.

 

3.      Pečať mesta sa používa:

a)       na pečatenie významných listín a dokumentov,

b)      v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.

b)

Čl. 5

Ochrana mestských symbolov

 

1.      Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.

 

2.      Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Nového Mesta nad Váhom a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s mestskými symbolmi je stíhané podľa osobitných predpisov.

 

Osma časť

Čestné občianstvo, udeľovanie ceny primátora

 

Čl. l

Čestné občianstvo mesta

 

1.      Osobám - ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta.

 

2.      Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.

 

3.      O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje pečaťou mesta. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.

 

4.      Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom.

 

5.      Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov nie je občan tejto pocty hodný.

 

Čl. 2

Udeľovanie ceny primátora

    Cenu primátora mesta udeľuje primátor osobám, ktoré sa osobitne zaslúžili o dobré meno mesta svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste. O udelení ceny rozhoduje primátor na návrh poslancov a občanov mesta.

 

Deviata časť

Osobitné ustanovenia

 

Čl. l

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

 

Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území mesta.

 

Čl. 2

Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami.

 

 Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s registrovanými politickými stranami, politickými hnutiami17 (najmä pri príprave komunálnych a parlamentných volieb) , občianskymi združeniami18, cirkvami a inštitúciami starajúcimi sa o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života, charity, športu a zdravia, ktoré vyvíjajú činnosť v meste.

Čl. 3

Spolupráca miest a obcí

 

Mestá a obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o združení obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného predpisu19 a za podmienok ustanovených v § 20, 20a - f zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 4

Medzinárodná spolupráca

 

1.      Mestá a obce môžu v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Mesto má právo sa stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 

2.      Mesto možnosť realizácie medzinárodnej spolupráce vykonáva v zmysle ustan. § 2l ods.l - 6 zákona o obecnom zriadení.

 

Desiata časť

Záverečné ustanovenia

 

1.      Zrušuje sa :

a)       Štatút mesta schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.380/98-MsZ z 2.9.1998        

b)      b) dodatok č.1 k štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom, schválený uznesením č. 8/99-MsZ   zo dňa 15.1.1999

c)       dodatok č.2 k štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom, schválený uznesením č. 21/99-MsZ z 23.2.1999,

d)      dodatok č.3 k štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom ,schválený uznesením č. 37/99-MsZ z 27.4.1999

e)       dodatok č.4 k štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom ,schválený uznesením č. 52/99-MsZ z 22.6.1999

f)        dodatok č.5 k štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom ,schválený uznesením č.6/2003-MsZ z 7.1.2003

 

2.      Tento štatút môže meniť a dopĺňať mestské zastupiteľstvo schválením trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov.

 

3.      Štatút mesta schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 25.februára 2003 uznesením číslo 25/2003 - MsZ a nadobúda účinnosť dňom 18.marca 2003.

 

  

                 Ing. Dušan D a n a š                                                Ing. Jozef T r s t e n s k ý

                       prednosta MsÚ                                                             primátor mesta

 

 

Vysvetlivky:

1.      zák. č. 258/l996 Z.z. - Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

2.      zák.č. 346/l99O Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

3.      zák.č. 544/l992 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zák.č. 3l7/l992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov ,zák.č. 5ll/l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

4.      zák.č. 599/200l Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

5.      § 4 ods.4 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

6.      zák.č 85/l990 Zb. o petičnom právne v znení zák.č. 242/l998 Z.z.

7.      zák.č. l38/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

8.      Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta podľa zák.č. 3l3/2001 Z.z. o verejnej službe

9.      zák.č. 303/l995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

10. napr. Obchodný zákonník, zák.č. 2l/l992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zák.č. 24l/200l Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

11. zák.č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní

12. zák.č. 253/l994 Z.z. o právnom postavení a mzdách starostov obcí a primátorov miest

13. napr. § l0 zák.č. 39/l993 Z.z. v znení zák. č. 458/2000 Z.z., § 23 zák.č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

15. napr. § 70 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov

16. zák.č. 563/l99l Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

17. zák.č. 424/l99l Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov

18. zák.č. 83/l990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

19. napr. Obchodný zákonník, zák.č. 2l3/l997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

20.  

21. Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

22. Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

23. § 49 a 50 Zákonníka práce

24. Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

25. Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

26. Zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práce v znení zákona č. 242/1998 Z.z.

27. Napríklad § 32a zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

28. § 11 ods.3 zákona č. 152/1998 Z.z.

 

Zoznam príloh:

 

Č. 1 zoznam mestských časti a zoznam ulíc patriacich do príslušnej mestskej časti

Č. 2 vyobrazenie erbu mesta, pečate mesta , vlajky mesta

 

 

 

Príloha č. 1
Názvy mestských častí a zoznam ulíc patriacich do príslušnej mestskej časti

 

1.   Dolné Samoty a okolie

Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, Ctiborova, Dolná, Fándlyho, Jarná, Južná, Kočovská, Kpt. Nálepku, Krajná, Krátka, Krčméryho, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Piešťanská, Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Tichá, Vinohradnícka, Vysoká, Zelená, Železničná

 

2.   Hájovky a okolie

Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej, Tematínska

 

3.      Javorinská a okolie

J. Kollára, Jasná, Javorinská, Juraja Kréna, Jánošíkova, Kamenná, Karpatská, Kuzmányho, Lesnícka, Moyzesova, Poľovnícka, SNP, Stromová, Šafárikova, Športová

 

4.      Centrum I.

1.mája, Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, Čsl. armády, D. Štubňu, Fraňa Kráľa, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Jesenského, Jilemnického, Júliusa Gábriša, Komenského, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Námestie Slobody, Nová, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku, Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova

 

5.   Centrum II. 

Benkova, Dibrovova, Dukelská, Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt.uhra, Železničný uzol

 

6.      Rajková a okolie

Sládkoviča, Bzinská, Dr. I. Markoviča, Hečkova, Holubyho, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Vajanského, Záhradnícka

 

7.      Centrum III. a Mnešice

Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Košikárska, Kvetinová, Ľ. Podjavorinskej, Lieskovská, Malinovského, Mlynská, Mnešická, Mostová, Odborárska, Poľná, Riečna, Robotnícka, Ružová, Rybárska, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Trenčianska, Turecká, Tušková, Záhradná

 

Príloha č. 2

Erb mesta

Pečať mesta

Vlajka mesta