Rozvod vody v NM

 

Vodojem Turecko

Vodojem Čachtice

  

Prvopočiatky zásobovania pitnou vodou sa datujú od r. 1950.

 

Existujúce rozvody sú prevažne z liatiny /95%/, novšie rozvody sú kladené z ocele, PVC a PE.

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom je zásobované vodou z vodných zdrojov Štvrtok nad Váhom (výdatnosť 60 l/s) a Čachtice (výdatnosť 140 l/s). Základnými prvkami vodovodnej siete sú vodojem Čachtice (prameň Teplička) a vodojem Turecko.

Podľa údajov TVS, a. s. je dĺžka vodovodnej siete v Novom Meste nad Váhom 71,8 km s počtom vodovodných prípojok 2009 ks o celkovej dĺžke 19,2 km.

 

Verejný vodovod spravuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s., Trenčín. V okrese Nové Mesto nad Váhom má verejný vodovod 27 (79,9 %) sídiel z 34, pitnou vodou z verejného vodovodu je zásobovaných 85,6%.

 

Významným zdrojom vody je vodný zdroj Štvrtok nad Váhom s výdatnosťou 140 l.s-1, odkiaľ sa voda dodáva do oboch spomínaných vodovodných systémov, čím vznikol nadradený vodárenský systém. SKV Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá využíva aj studne v Čachticiach (cca 200 l.s-1).