O TSM

 

budova TSM

 

     Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovenia par. 4 ods. 3 písm. j) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom ustanovení a par. 6 Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obce, zriaďuje dňom 01.01.1998 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom - príspevkovú organizáciu so sídlom na ul. Klčové č. 34, Nové Mesto nad Váhom, na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov mesta.

 

     Organizácia je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Príspevkom je napojená na rozpočet mesta Nové Mesto nad Váhom. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ (Ing. Martin Poriez), ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva MsZ. Riaditeľ menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu.

 

Oficiálna stránka TSM je http://tsm.nove-mesto.sk/

 

V súčasnosti majú Technické služby mesta 132 zamestnancov.