Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Parlamentné voľby 2010

 

parlamentne volby

Oficiálne výsledky parlamentných volieb:

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 4 362 369

Počet platných hlasov spolu - 2 529 385

Účasť voličov vo voľbách - 58,83 %

Účasť vo voľbách v NM obvode - 57,84 %

vysledky

Výsledky volieb v Novom Meste nad Váhom TU xls

Zdroj: http://volbysr.sk/nrsr2010/priebezne/tab_Pv.html

============================================

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňavlajka sr 1. februára 2010 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 12. júna 2010.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

oznam o volbach

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

 

Pokyny pre voličov:

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací  lístok.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 

Údaje z portálu Štatistického úradu Slovenskej republiky a ÚVK.

 

Zoznam kandidujúcich politických strán a počet kandidátov

 

Číslo           Názov                       Skratka                Počet kandidátov

1   Európska demokratická strana EDS                              135

2   Únia - Strana pre Slovensko Únia                                150

3   Strana rómskej koalície - SRK SRK                               120

4   Paliho Kapurková, veselá politická strana                         1

5   Sloboda a Solidarita SaS                                             150

6   Strana demokratickej ľavice - SDĽ                                150

7   Strana maďarskej koalície - SMK                                  150

8   Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS - 

      HZDS                                                                      150

9   Komunistická strana Slovenska KSS                             150

10  Slovenská národná strana SNS                                   150

11  NOVÁ DEMOKRACIA ND                                              150

12  Združenie robotníkov Slovenska ZRS                           147

13  Kresťanskodemokratické hnutie KDH                           150

14  Ľudová strana Naše Slovensko ĽSNS                             44

15  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

      strana SDKÚ - DS                                                     150

16  AZEN - Aliancia za Európu národov AZEN                       150

17  SMER - sociálna demokracia SMER                              150

18  MOST - HÍD MOST - HÍD                                            150

footer
Dátum volieb

Parlamentné voľby sa konali 12. júna 2010

footer
Kandidujúce politické strany

EDS

http://www.eds-sk.sk/

Unia

http://www.stranaunia.sk/

SRK

Paliho Kapurkova

www.palihokapurkova.sk

SaS

http://www.strana-sas.sk/

SDL

http://www.mojasdl.sk/

SMK

http://www.smk.sk/

HZDS

http://www.hzds.sk/

KSS

http://www.kss.sk/

SNS

http://www.sns.sk/

ND

http://www.novademokracia.sk/

ZRS

http://zrs-ur.sk/

KDH

http://www.kdh.sk/

LSS

http://www.naseslovensko.org/

SDKU

http://www.sdku-ds.sk/

 

AZEN

http://www.azen-eu.sk/

SMER

http://www.strana-smer.sk/

Most Hid

http://www.most-hid.sk/

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec