Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
referendum 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Referendum 2010

 

referendum 2010

 

Oficiálne výsledky referenda:

 

Obvod Nové Mesto nad Váhom

Počet oprávnených občanov

74 955
Počet vydaných hlasovacích lístkov 15 901
Percento účasti oprávnených občanov 21,21

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

15 893
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 15 790
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 103

 

Otázka

Počet hlasov „ANO“

Počet hlasov „NIE“

% hlasov „ANO“

% hlasov „NIE“

Otázka č. 1 13 900 1 469 87,41 9,23
Otázka č. 2 15 292 243 96,17 1,52
Otázka č. 3 14 899 545 93,69 3,42
Otázka č. 4 14 280 863 89,80 5,42
Otázka č. 5 11 085 3 650 69,71 22,95
Otázka č. 6 11 844 2 169 74,48 13,64

zdroj: http://app.statistics.sk/ref2010/sr/tab2_Dp.jsp?lang=sk&obvod=302

 

Výsledky za mesto Nové Mesto nad Váhom TU:

http://app.statistics.sk/ref2010/sr/tab1_DpOkrsok.jsp?lang=sk&obvod=302&obec=506338

Výsledky za jednotlivé obce v obvode NMnV TU:

http://app.statistics.sk/ref2010/sr/tab1_DpObec.jsp?lang=sk&obvod=302

============================================

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.

 

Referendum sa bude týkať týchto 6 otázok:

 

„1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

 

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.

footer
Dátum volieb

Referendum sa konalo

18. septembra 2010

footer
Postup hlasovania

 

Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený občan na hlasovacom lístku v  príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.

footer
Volebné orgány

Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 20 dní od 6. júla 2010

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 30 dní od od 6. júla 2010.

Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 37 dní, prvé zasadanie obvodnej komisie pre referendum zvolá prednosta obvodného úradu do 37 dní a prvé zasadanie okrskovej komisie pre referendum zvolá starosta do 37 dní od od 6. júla 2010

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec