Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Parlamentné voľby 2012

 

parlamentne volby 2012

 

Voľby do NR SR 2012 - oficiálne výsledky

Volebný obvod: Nové Mesto nad Váhom

Počet volebných okrskov: 99

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 75 022

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 44 845

Účasť v %: 59,77

Počet platných hlasov spolu: 44 112

vysledky volieb 2012   vysledky volieb 2012

 

Kompletné výsledky v obvode NMnV a jednotlivých okrskoch miest a obcí nájdete TU

SR spolu

Počet volebných okrskov: 5956

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 4 392 451

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 2 596 443

Účasť v %: 59,11

Počet platných hlasov spolu: 2 553 726

zdroj: Štatistický úrad SR

=====================================

Predseda NR SR svojím rozhodnutím zo dňavlajka sr 19. októbra 2011 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 10. marca 2012.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z.
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej
republiky.

============================================

Pokyny pre voličov:

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací  lístok.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Údaje z portálu Štatistického úradu Slovenskej republiky a ÚVK.

============================================

 

Kandidáti z okresu Nové Mesto nad Váhom:

13. Peter Nováčik, Ing., 53 r., ekológ, NMnV - SZ

27. Denis Mertin, Ing., 38 r., ekonóm, NMnV - SZ

29. Eva Hladká, 47 r., zootechnička, NMnV - SZ

 

70. Ladislav Grambal, 61 r., dôchodca, Stará Turá - KSS

140. Katarína Okrucká, 30 r., obchodná zástupkyňa, Bzince pod Javorinou - KSS

 

13. Michal Madro, 54 r., podnikateľ, NMnV - 99 percent

 

62. Michal Mitošinka, 28 r., obchodný riaditeľ, NMnV - SOS

 

58. Ivan Sadovský, Ing., 55 r., riaditeľ ÚPSVaR, NMnV- KDH

105. František Mašlonka, Ing., 44 r., manažér, NMnV- KDH

 

38. Marcela Smolinská, Mgr., 36 r., odborná radkyňa, NMnV - NAS

46. Peter Petkov, Ing., 51 r., starosta, Dolné Srnie - NAS

102. Vlasta Černá, 59 r., SZČO, NMnV - NAS

 

53. Alexander Koreň, PhDr., 57 r., pedagóg, Nové Mesto nad Váhom - HZDS

103. Radovan Ammer, MUDr., 55 r.,lekár, Stará Turá-HZDS

 

96. Tomáš Urminský, Bc., 24 r., študent VŠ, NMnV - SaS

 

86. Janette Maziniová, Mgr., 38 r., manažérka, NMnV- MOST-HÍD

 

114. Tibor Hlobeň, 51 r., prednosta obvodného úradu, Nové Mesto nad Váhom - SDKÚ-DS

 

40. Ján Margala, 59 r., železničiar, NMnV - PaS

83. Ján Janáč, 53 r., živnostník, NMnV - PaS

 

122. Ivan Šteiner, Mgr., Ing., PhD., 31 r., právnik, NMnV - SMER-SD

============================================

Zoznam kandidujúcich politických strán a počet kandidátov

 

Číslo           Názov                       Skratka                Počet kandidátov

1  Zelení                                                                         15

2  Kresťanskodemokratické hnutie - KDH                           150

3  Strana demokratickej ľavice - SDĽ                                 150

4  Slovenská národná strana SNS                                     150

5  Obyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti                              150

6  Sloboda a Solidarita - SaS                                           150

7  Právo a Spravodlivosť                                                  150

8  Náš kraj                                                                     123

9  Strana zelených                                                          100

10  Ľudová strana - Naše Slovensko                                   70

11  SMER - sociálna demokracia - SMER-SD                       150

12  Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska                 53

13  Národ a Spravodlivosť - naša strana                            150

14  Komunistická strana Slovenska - KSS                          150

15  Strana Rómskej únie na Slovensku                               32

16  MOST - HÍD - MOST-HÍD                                            150

17  99 percent občiansky hlas                                          111

18  Ľudová strana - Hnutie za demok. Slovensko ĽS-HZDS  150

19  Strana + 1 hlas                                                          20

20  Robíme to pre deti - SF                                             133

21  Obyčajní ľudia                                                            34

22  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

      strana SDKÚ-DS                                                       150

23  Strana občanov Slovenska                                         148

24  Strana maďarskej koalície - SMK                                 150

25  Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej                      150

26  Strana živnostníkov Slovenska                                     28

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú  konať dňa 10.3.2012.

VOb

č.:

VOk č.:

Ulice vo volebnom okrsku:

Volebná

miestnosť:

1 1 Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 Banská, Bočná, Brigádnická, Letná, Budovateľská, Jarná, Dolná, Krajná, Kpt.Nálepku, Lipová, Malá, M. Rázusa, Priemyselná, S. Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 3 Tematínska

Základná škola

Tematínska 1

4 Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej

Biligválne gymnázium

Štúrova 31

3 5 Jánošíkova, Kamenná, Športová, Kuzmányho, Lesnícka, Moyzesova, Poľovnícka, Stromová, Šafárikova, Medňanského, Riznerova, Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hrušovského, Pyšného

Stredná odborná škola

Jánošíkova 4

6 J. Kollára, Jasná, J. Kréna, Karpatská

Materská škola

J. Kollára 25

7 Javorinská, SNP

Stred. odb. škola Weisseho 1

4 8 Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, F. Kráľa, Jesenského, Jilemnického, M.R.Štefánika, Štúrova, M. Chrásteka, Nová, Svätoplukova, Škultétyho

Základná umelecká škola

Štúrova 31

9 1. mája, Čsl. Armády + voliči s pobytom v NMnV, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, J. Gábriša, Komenského, Nám. Slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, P. Matejku

Klub dôchodcov

Ul. 1. mája č. 12

5 10 Benkova, Dibrovova, Dukelská

MsKS

Hviezdoslavova 4

11 Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

Materská škola

Hviezdoslavova 12

6 12 Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, O. Plachého, Royova, Severná, Tajovského

Stredná odborná škola

Bzinská 11

13 A. Sládkoviča, Tajovského, Holubyho, Dr.I. Markoviča, Záhradnícka

Technické služby

mesta

Klčové 34

7 14 Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda 1, Zelená voda 2

Základná škola

Odborárska 10

15 Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

Základná škola

Odborárska 10

 

footer
Dátum volieb

Parlamentné voľby sa budú konať

10. marca 2012

od 7:00 do 22:00 hod.

footer
Kandidujúce polit. strany s webmi

http://www.kdh.sk/

http://www.mojasdl.sk/

http://www.sns.sk/

http://obycajniludia.sk/

http://www.strana-sas.sk/

http://www.pravoaspravodlivost.sk/

http://www.strana-naskraj.sk/

http://www.stranazelenych.sk/

http://www.naseslovensko.org/

http://www.strana-smer.sk/

http://www.zmenazdola.sk/

http://www.nas.sk/

http://www.kss.sk/

http://www.most-hid.sk/

http://www.99percent.sk/

http://www.hzds.sk/

https://plus.google.com/

http://www.rtpd.sk/

http://www.sdku-ds.sk/

http://stranasos.sk/

http://www.smk.sk/

www.facebook.com/pages/STRANA-SLOBODN

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec