Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby do Európskeho parlamentu v NM

 

volby do europskeho parlamentu 2014

 

Zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu bol prijatý 10. júla 2003. Bol zmenený zákonmi č. 515/2003 Z.z., 324/2004 Z.z., 464/2005 Z.z. a 788/2008.

 

Právo voliť do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú

- občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
- občania Slovenskej republiky, ktorí
najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
-
občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

 

Ďalšie informácie

Poslanci musia byť volení vo všeobecných slobodných voľbách tajným hlasovaním za použitia pomerného systému volieb. Každá krajina sa navyše môže rozhodnúť, koľko bude mať volebných obvodov. V prípade Slovenska je to jeden.

 

Štáty si tiež môžu určiť prah zvoliteľnosti, ktorý však nemôže byť väčší než 5 percent, čo presne platí na Slovensku.

 

Občania majú možnosť hlasovať v miestnych a európskych voľbách aj v krajine EÚ, ktorej nie som občanom, no kde bývam. Ide napríklad o Slováka s trvalým pobytom vo Veľkej Británii.

 

Informácie pre voliča

1. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

2. Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky,  prázdnu obálku opatrenú odtlačkom pečiatky obce a odoberie sa do priestoru, určeného na úpravu lístkov.

3. Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u 2 kandidátov vyznačiť, ktorým kandidátom dáva prednosť.

4. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

 

Voličský preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách obce.

 

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať

- osobne,

- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,

- písomne alebo

- elektronicky (e-mailom).

 

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)-

- korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

 

Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne. 

 

Číslo kandidátnej listiny a politická strana

1

 

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

2

 

Kresťanskodemokratické hnutie

3

 

SMER - sociálna demokracia

4

 

Slovenská ľudová strana

5

 

Národ a Spravodlivosť- naša strana

6

 

Magnificat Slovakia

7

 

DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA

8

 

7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA

9

 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

10

 

Strana TIP

11

 

Ľudová strana Naše Slovensko

12

 

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

13

 

NOVÝ PARLAMENT

14

 

MOST-HÍD

15

 

Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

16

 

Strana demokratického Slovenska

17

 

Strana zelených

18

 

VZDOR - strana práce

19

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

20

 

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

21

 

Sloboda a Solidarita

22

 

Strana moderného Slovenska

23

 

Komunistická strana Slovenska

24

 

ÚSVIT

25

 

Strana občianskej ľavice

26

 

Slovenská národná strana

27

 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

28

 

PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana

29

 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 
footer
Dátum volieb

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú  v sobotu

24. mája 2014

footer
Vlajka Slovenskej republiky a EÚ

vlajka SR

vlajka EU

footer
Zoznam kandidátov do EP
footer
Zdroje

www.minv.sk

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec