Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
akcie v NM 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

25.10.2012

footer

O meste/Pamiatky

 

Kostol Narodenia Panny Márie

Katolícky farský a neskôr prepoštský kostol má románske jadro s gotickou prestavbou a barokovou úpravou. Bol postavený v polovici 13. storočia. Z 1. stavebnej epochy sa zachovala len spodná časť veže. V r. 1414 - 1423 bol vybudovaný nový gotický centrálny kostol, ku ktorému bola začiatkom 16. storočia pristavaná sakristia. V r. 1667 o 1675 bola prestavaná gotická loď na barokové trojlodie. Ďalšie prístavby a nadstavba veže so zastrešeniami sa uskutočnil v polovici 18. storočia. Kostol koncom 19. storočia reštauroval arch. J. Lippert. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z čias prestavby kostola (2. polovica 17. storočia). Hlavný oltár je barokový z r. 1672 s dvoj etážovou stĺpovou architektúrou. Kostol je považovaný za najkrajší na Považí a jeden z najkrajších v strednej Európe.

 

viac informácií a fotografií nájdete TU:

prepozitura


Prepozitúra Panny Márie

Budova sa nachádza pri farskom kostole. Pôvodne bola gotická. V r. 1663 -1694 bola barokovo úplne prestavaná. Jedná sa o dvojpodlažnú trojkrídlovú budovu so samostatnou kaplnkou. Priestor jedálne má strop pokrytý bohatou štukovou výzdobou rastlinných motívov. V miestnostiach 1. poschodia je 13 obrazov s podobizňami novomestských prepoštov zo 17. až 20. storočia. Kaplnka v budove prepoštstva tvorí uzavretý priestor s bohato zdobenou klenbou a nástennými maľbami z roku 1692. Oltár je barokový z konca 17. storočia.

dod kostol

 

viac informácií a fotografií nájdete TU:

História/Rímsko-katolícky kostol


Evanjelický kostol augsburského vyznania

Bol postavený v r. 1787 bez veže ako tolerančný. Pri úprave kostola v r. 1928 bola postavená veža moderných tvarov podľa projektu arch. J. Merganca.

 

  kostol 

 

viac informácií a fotografií nájdete TU:

ecav


Kaplnka sv. Ondreja apoštola

Je baroková, postavená začiatkom 18. storočia ako súčasť bývalého chudobinca spomínaného v roku 1647. Zaujímavá je hlavne šikmou zvonicou.

viac informácií a fotografií nájdete TU:

História/Kaplnka sv. Ondreja


Kaplnka Šaštínskej Panny Márie

Nachádza sa poniže predošlej kaplnky.

pricestna kaplnka

viac informácií a fotografií nájdete TU:

Fotogaléria/Kaplnka Šastínskej...


Kaplnka sv. Róchusa

Prícestná kaplnka nachádzajúca sa na ceste do Čachtíc. Je baroková zo začiatku 18. storočia. Prvý raz sa spomína v r. 1721. V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia fasády a strechy kaplnky.

 

kaplnka sv. rochusa

viac informácií a fotografií nájdete TU:

Fotogaléria/Kaplnka sv. Róchusa


Socha sv. Floriána

Socha svätého Floriána z roku 1762 je umiestnená na Námestí Slobody pred Podjavorinským múzeom. Socha sv. Floriána stála pôvodne severnejšie od terajšieho miesta. Na prednej strane dodnes vidieť reliéf zobrazujúci pár volov a voz, na ktorom priviezli Zuzanu, ktorú upálili na tomto mieste za vraždu svojho nenarodeného dieťaťa.

viac informácií a fotografií nájdete TU:

História/Socha sv. Floriána


Morový stĺp

Nachádza sa na Námestí Slobody. Postavený bol r. 1696. Je barokový, kamenný, so sochou Madony na vysokom stĺpe.

morovy stlp Morový stĺp detail Nové Mesto nad Váhom

viac informácií a fotografií nájdete TU:

História/Morový stĺp


Historické budovy v meste

Nájdete ich hlavne na Námestí Slobody. Mnohé sa nezachovali, niektoré však dnes dostávajú svoj staronový vzhľad. Domy sú renesančné zo 16. - 17. storočia, niektoré s gotickými jadrami.

 

Reissovec

Hodnotná je budova súčasného Mestského úradu - vila továrnika Adolfa Reissa z 20. storočia. Nachádza sa na rohu ulíc Čsl. armády a Námestie slobody.

 

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

viac informácií a fotografií nájdete TU:

Fotogaléria/Pamiatky

Nádašdyovec

Budova dnešnej pobočky PRIMA BANKY je ďalšou hodnotnou a zaujímavou stavbou v Novom Meste, bola postavená na rohu ulíc Komenského a Námestie slobody najskôr v 14. storočí ako kamenný viacpodlažný objekt, ktorý prešiel mnohými stavebnými zmenami. Úprava fasády pochádza z roku 1590. Budova bola naposledy zrekonštruovaná v roku 1999, odkedy tam sídli banka. Dom patril na prelome 16. a 17. storočia rodu Nádašdy. V júli 1622 tu boli uložené uhorské korunovačné klenoty, ktoré boli na ceste z Trenčína do Šoprone. V tejto budove sa tiež v minulosti nachádzali lahôdky "RYBA", na ktoré mnohí Novomešťania radi spomínajú.

 

dexia banka NM

viac informácií a fotografií nájdete TU:

Fotogaléria/Pamiatky

Dom č. 9 - palác Ghillániovcov

Dom bol pôvodne renesančný, v roku 1740 ho dal prestavať barón Ján Gregor Ghilláni. Palác dvojpodlažná budova s vysokým štítom a množstvom ríms. Nádvorie domu slúžilo majiteľovi ako jazdiareň. Časť objektu bola neskôr, za I. ČSR, obývaná alebo upravená na menšie obchodíky.

Od roku 1953 je v budove umiestnené Literárne oddelenie Trenčianskeho múzea - Podjavorinské múzeum. Po poruche na vodovodnom potrubí v roku 1969 hrozilo budove zánik, podarilo sa ju však zachrániť a dnes patrí medzi najzaujímavejšie objekty v meste. Posledná rekonštrukcia objektu prebehla v rokoch 2010-2011.

 

podjavorinske muzeum

viac informácií a fotografií nájdete TU:

História/Múzeum

Fotogaléria/Pamiatky

Ľudová banka na ul. Čsl. armády

Budova bola postavená v roku 1904 podľa architekta a staviteľa z Budapešti Michala Milana Harminca. V roku 1906 bola budova slávnostne odovzdaná Ľudovej banke. Bola prvou bankou v I. Československej republike. Priekopníkmi bankovníctva boli bratia Július a Rudolf Markovičovci. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v nej sídlila Všeobecná úverová banka. Dnes sú tam umiestnené prevádzky podnikateľov.

 

Dom advokáta JUDr. Rudolfa Markoviča

Dom bol postavený v roku 1908. Majiteľom bol novomestský advokát JUDr. Rudolf Markovič, ktorý bol v období zvýšenej maďarizácie významným národovcom. Manželka Rudolfa Markoviča - Viera, rod. Hurbanová, bola dcérou Svetozára Hurbana - Vajanského a vnučkou Jozefa Miloslava Hurbana.

 

Rodný dom 1. slovensk. herečky Aničky Jurkovičovej

Dom nájdete na ulici Komenského vedľa evanjelického kostola. V rokoch 1817-1831 tu býval a pôsobil ako učiteľ Samuel Jurkovič, organizátor družstevníctva. 6. apríla 1824 sa tu narodila dcéra Samuela Jurkoviča, Anna Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana a matka Svetozára Hurbana - Vajanského.


Kaštieľ v Mnešiciach

Pôvodne ranobarokový objekt postavený v 2. polovici 17. storočia sa nachádzal v severnej časti mesta. Prestavaný bol v 18. storočí (posledná adaptácia v 20. storočí). Bola to dvojpodlažná, trojkrídlová budova. Hlavná sála bola členená pilastrami a bohatou neskorobarokovou štukovou ornamentikou na pilastroch a šambránach okien. Dnes zostali iba zvyšky múru, ktorý obkolesoval objekt a malebný parčík so vzácnymi drevinami.

kastiel v mnesiciach kastiel v mnesiciach

kastiel v mnesiciach


Sídlisko zo staršej doby kamennej

Nachádza sa v bývalej mnešickej tehelni. Nálezy clactonských nástrojov pračloveka zaraďujú toto sídlisko medzi najstaršie na Slovensku. V mladších vrstvách sa nachádzajú pamiatky moustierske zo stredného paleolitu a szeletské i gravettské nástroje z mladšieho paleolitu. Je tu aj žiarové pohrebisko zo sklonku doby bronzovej.  V súčasnosti sídli na mieste bývalej tehelne súkromná firma, to znamená, že nie je voľne prístupná.

Mnešická tehelňa