Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
komunalne volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby/Komunálne voľby 2014

 

 

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom   Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 26. augusta 2014 č. 60/2014-MsZ určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom bude mať 25 poslancov, ktorí budú zvolení v

7 volebných obvodoch.


 

Kandidáti pre voľbu primátora

 

Kandidáti pre voľbu poslancov MsZ

 


Určenie volebných okrskov a volebných miestností

VOb

č.:

VOk č.:

Ulice vo volebnom okrsku:

Volebná

miestnosť:

1 1 Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 Banská, Bočná, Brigádnická, Letná, Budovateľská, Jarná, Dolná, Krajná, Kpt.Nálepku, Lipová, Malá, M. Rázusa, Priemyselná, S. Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 3 Tematínska

Základná škola

Tematínska 1

4 Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej

Biligválne gymnázium

Štúrova 31

3 5 Jánošíkova, Kamenná, Športová, Kuzmányho, Lesnícka, Moyzesova, Poľovnícka, Stromová, Šafárikova, Medňanského, Riznerova, Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hrušovského, Pyšného

Stredná odborná škola

Jánošíkova 4

6 J. Kollára, Jasná, J. Kréna, Karpatská

SOŠ Weisseho 1

7 Javorinská, SNP

Stred. odb. škola Weisseho 1

4 8 Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, F. Kráľa, Jesenského, Jilemnického, M.R.Štefánika, Štúrova, M. Chrásteka, Nová, Svätoplukova, Škultétyho

Základná umelecká škola

Štúrova 31

9 1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, J. Gábriša, Komenského, Nám. Slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, P. Matejku

Klub dôchodcov

Ul. 1. mája č. 12

5 10 Benkova, Dibrovova, Dukelská

MsKS

Hviezdoslavova 4

11 Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

Materská škola

Hviezdoslavova 12

6 12 Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, O. Plachého, Royova, Severná, Tajovského

Stredná odborná škola

Bzinská 11

13 A. Sládkoviča, Tajovského, Holubyho, Dr.I. Markoviča, Záhradnícka, Vajanského

Technické služby

mesta

Klčové 34

7 14 Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda 1, Zelená voda 2, MESTO Nové Mesto nad Váhom

Základná škola

Odborárska 10

15 Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

Základná škola

Odborárska 10

 
footer
Dátum volieb

Komunálne voľby sa konajú

15. novembra 2014

 

Voľby sa konajú v určený deň

od 7.00 do 20.00 hod.

footer
Počet poslancov v obvodoch

V jednotlivých volebných obvodoch sa volí nasledovný počet poslancov:

VO 1 - 4 poslanci

VO 2 - 3 poslanci

VO 3 - 5 poslancov

VO 4 - 3 poslanci

VO 5 - 3 poslanci

VO 6 - 3 poslanci

VO 7 - 4 poslanci

footer
Informácie pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a 2 hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.

 

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

 

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

 

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora.

 

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi 2 svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

footer
Volebné orgány

Ústredná volebná komisia

 

Obvodná volebná komisia

Podľa § 13 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do obvodnej volebnej komisie deleguje 1 člena a 1 náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do mestských zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie najneskôr 35 dní predo dňom volieb

  

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje 1 člena a 1 náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec