Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
akcie v nm 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

23.10.2019

footer

O meste/Zdravotníctvo

 

Zdravotníctvo je v meste zastúpené sieťou zdravotníckych zariadení (ul. Dibrovova 860), vrátane nemocnice (ul. M.R.Štefánika 1) a starej a novej polikliniky (ul. kpt. Nálepku 11 a 25).

 

Nemocnica s poliklinikou

Má svoje sídlo v meste od roku 1962. Toto zdravotnícke zariadenie má 120 lôžok, 3 interné oddelenia, dve doliečovacie oddelenia a JIS. Nemocnica s poliklinikou je zastrešená neziskovou organizáciou s predmetom činnosti zameraným na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti, taktiež aj záchrannej zdravotnej služby. Zdravotnícke služby poskytuje pre oblasť s takmer 65 000 obyvateľmi. Na poliklinike sa nachádzajú súkromné aj nesúkromné odborné ambulancie a ďalšie pracoviská. V zrekonštruovaných priestoroch materskej školy na Dibrovovej ul. pracujú na laboratóriá a dialýza.

V októbri 2004 vzniklo v priestoroch nemocnice prvé neštátne združené zdravotnícke zariadenie v Trenčianskom kraji.

17. 3. 2006 bolo uvedené do prevádzky CT pracovisko.

V roku 2012 bola obnovená fasáda nemocnice, boli vymenené okná a budova dostala taktiež novú farbu. V roku 2013 sa plánuje zrekonštruovať chodníky v okolí nemocnice.

 

Lekárne

V Novom Meste sa nachádza 15 lekární. Viac info o lekárňach v meste kliknite na O meste/Služby/Lekárne

 

Online Zoznam lekárov pôsobiacich v NM:

adresar lekarov v NM

 

SOCIÁLNE ZARIADENIA

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Nachádza sa na ul. J. Kollára. Vzniklo v roku 1983. Má 3 zamestnancov, ktorí sa starajú o 14 dôchodcov a vedúcou je Margaréta Konečná.

 

Centrum sociálnych služieb

Centrum bolo slávnostne otvorené 25. januára 2007, zriadil ho Trenčiansky samosprávny kraj na Bernolákovej ulici. Zariadenie za 86 mil. Sk (2.85 mil. €) je určené pre občanov s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja a člení sa na domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre starších občanov s celoročnou a týždennou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 75 miest.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je určený pre občanov, ktorí majú priznaný starobný dôchodok a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy, poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba alebo iné služby sociálnej pomoci ako aj pre starých občanov, ktorí toto umiestnenie potrebujú z iných vážnych dôvodov.

 

Útulok pre bezdomovcov

Vznikol 15. októbra 2000 a sídli na ul. Trenčianska, má kapacitu 30 miest. Je určený pre občanov bez prístrešia.

Zriaďovateľom útulku je mesto Nové Mesto nad Váhom. Má 5 zamestnancov. Vedúci je Anton Blanár. Ľudia bez strechy nad hlavou tu môžu bývať 24 hodín denne. Útulok zabezpečuje dôkladnú opateru, pomáha im zabezpečiť prácu.

 

Detský domov rodinného typu Nové Mesto nad Váhom

Detský domov bol v Novom Meste nad Váhom založený 12. februára 1950. Budovu poskytla židovská náboženská obec. Prvými obyvateľmi detského domova bolo 27 detí, ktoré pochádzali z pestúnskych rodín. V roku 1973 bol v našom meste zriadený 1. detský domov rodinného typu na Slovensku. Od roku 2008 je riaditeľkou Detského domova v Novom Meste nad Váhom PhDr. Patrícia Maráková. V súčasnosti tu býva 19 detí a mládeže, až do 25. roku svojho života. Od 1. mája 1995 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 1. januára 2004 sa stal zriaďovateľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Od septembra 2005 je detský domov zariadením na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Od roku 2001 sídli v novej poliklinike, poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v domácom prostredí. Ide o odborné ošetrovateľské výkony, ktoré poskytujú kvalifikované zdravotné sestry. Spolupracuje s obvodnými lekármi. Ďalšou ADOS je Florence, s.r.o. sídliaca na Odborárskej ulici č. 11, starostlivosť poskytujú 3 sestry pod vedením diplom. sestry Jany Novotnej.

 

Klub dôchodcov

Na Ul.1.mája má svoje sídlo klub dôchodcov, kde trávia občania na dôchodku svoj voľný čas či samotu.

 

Veterinárne ambulancie

V Novom Meste sa nachádzajú dve veterinárne ambulancie pre zvieratá:

Veterin. ambulancia - MVDr. Branislav Klein, Tajovského 7

Veterin. ambulancia - MVDr. Jana Čičalová, Železničná 22

footer
Lekárne v Novom Meste nad Váh.

Dr. Max - OD Jednota (Hviezdoslavova

Dr. Max - M.R.Štefánika pri nemocnici

Dr. Max - Dibrovova ul. pri laboratóriách

Dr. Max - kpt.Nálepku

Dr. Max - Nám. Slobody - v múzeu

HÁJOVKY - Hájovkár centrum

BENU - Piešťanská ul.

NOVOMESTSKÁ - Piešťanská ul. - pri stanici

TINA - Klčové (sídlisko Rajková)

SCHNEIDER -  ul. Trenčianska - HM TESCO

BENU - ul. Weisseho

PALMA - ul. Malinovského

BENU - ul. Malinovského OC Kaufland

VO VILKE - M.R.Štefánika - za nemocnicou

PRI KNIŽNICI - 1. mája

footer
Fotky zdravotn. zariadení

nemocnica - stara Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom  Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom nemocnica s poliklinikou pohlad spredu

Nemocnica na ul. M.R.Štefánika

zdravotnicke zariadenia

Zdravotnícke zariadenia

(ul. M.R.Štefánika a Dibrovova)

nova poliklinika centrum socialnych sluzieb nove mesto nad vahom

 "Nová" poliklinika Centrum soc.služ.

 (ul. kpt. Nálepku) (ul. Bernolákova)

detsky domov domov socialnych sluzieb

 Detský domov    Domov soc.služieb

    (ul. Klčové)        J.Kollára

veterinarna ambulancia

Veterinárna ambulancia MVDr. Branislav Klein (ul. Tajovského)

footer
Linky

www.nspnm.sk

www.drmax.sk (Lekárne v NMnV)

www.health.gov.sk (Ministerstvo zdravotníctva SR)

www.mk-vet.sk

www.vetpark.sk

footer
Adresár

Detský domov rodinného typu

Klčové 107/32

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/771 23 20

ddomov@stonline.sk

www.detskydomov-nmnv.sk

footer