Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

31.5.2013

footer

O meste/Technické služby mesta

 

Technické služby mesta

O TSM

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovenia par. 4 ods. 3 písm. j) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom ustanovení a par. 6 Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obce, zriadilo 1. januára 1998 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom ako príspevkovú organizáciu so sídlom na ul. Banská, Nové Mesto nad Váhom, na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov mesta.

 

Organizácia je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Príspevkom je napojená na rozpočet mesta Nové Mesto nad Váhom. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ (Ing. Anton Veselka), ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva MsZ. Riaditeľ menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu.

 

Najaktuálnejšie info nájdete na oficiálnej stránke TSM: www.tsm.nove-mesto.sk

 

V súčasnosti majú Technické služby mesta okolo 130 zamestnancov.

 

Činnosť TSM

- správa a čistenie mestských komunikácií (MK), chodníkov a verejných priestranstiev
- zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti MK
- oprava a údržba mestských komunikácií
- prevádzka zimnej údržby MK
- oprava, údržba a čistenie cestných vpustí
- výstavba, oprava a údržba chodníkov
- údržba a obnova cestných zariadení (signály, krajnice, zábradlia)
- zriaďovanie a údržba dopravných značiek
- správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia verejného osvetlenia, podchodu, svetelných signálov, dopravných zariadení na križovatkách, nadchode cez železnicu
- poskytovanie odbornej pomoci obciam na úseku MK, odvoz domového odpadu
- odvoz komunálneho odpadu na území mesta, prevádzkovanie skládok inertného materiálu, vývoz fekálií
- odvoz odpadu z okolitých obcí, vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi FO a PO

- prekladanie komunálneho odpadu a odpadu VOK a doprava odpadu z prekládkovej stanice na skládku KO
- prevádzkovanie triedeného zberu a jeho rozširovanie
- spracovanie (kompostovanie) bioodpadu z verejnej zelene
- technická realizácia uzatvorenia starých skládok prevádzkovaných TSM v minulosti
- správa a údržba verejnej zelene, produkcia a realizácia sadbového materiálu a prevádzkovanie skleníkového hospodárstva
- realizácia náhradných výsadieb drevín, uložených mestu , resp. iných výsadieb
- správa a údržba verejných WC, trhoviska, miesta pre ambulantný predaj a prevádzkovanie parkovísk
- správa, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku v hospodárení majetku organizácie, preprava materiálu, oprava vozidiel v správe organizácie
- oprava a údržba autobusových čakární
- údržba svietidiel a obložníkov pre verejné osvetlenie
- montáž VO, oprava tyristorových zapaľovačov, oprava tlmiviek
- účasť na likvidácii havarijných stavov a následkov živelných pohrôm
- preprava materiálu, vykonávanie výkopových prác, dovoz úžitkovej vody
- budovanie a oprava detských ihrísk
- prevádzka ČOV v rekreačnej oblasti Zelená Voda, prevádzka kanalizačných rozvodov a prečerpávacej stanice
- prevádzka Zimného štadióna a určených športovísk
- prevádzka vodného zdroja a vodovodných rozvodov v rekreačnej oblasti Zelená Voda
- technické zabezpečenie štátnych a iných sviatkov
- zabezpečovanie jarmokov a iných akcií
- vykonávanie cintorínskych služieb
- poskytovanie plagátovacích služieb

...

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec