Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

21.10.2011

footer

História/Knižnica Ľ.V.Riznera

 

Mestská knižnica Ľ.V. Riznera - Súčasnosť

 

historia   sucasnost

 

Knižnica, ako kultúrna a informačná inštitúcia komunitného charakteru,  poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov v dvoch oddeleniach: oddelení literatúry pre deti a mládež a oddelení literatúry pre dospelých. Za každé oddelenie zodpovedajú jednotlivé pracovníčky, ktoré sa podľa potreby striedajú aj vo výpožičných službách. Deti majú k dispozícii viac ako 17 000 kníh, obľúbené detské časopisy a prístup k internetu. Služby oddelenia pre dospelých sú určené pre návštevníkov nad 15 rokov, ktoré okrem knižného fondu krásnej (27 000 kníh) a odbornej (23 000 kníh) literatúry poskytuje aj rôzne príručky (najnovšie encyklopédie, slovníky) slúžiace na prezenčné štúdium v knižnici. Okrem toho majú naši návštevníci k dispozícii takmer 50 titulov novín a časopisov. Knižničný fond je majetkom mesta a zároveň súčasťou národného kultúrneho dedičstva, preto je každý čitateľ povinný chrániť ho pred poškodením. Od júla 2007 bola knižnica v rámci projektu Informatizácia knižníc realizovaného s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja vybavená výpočtovou technikou na zriadenie 8 verejných prístupových bodov k internetu.

 

Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť

Knižnica nesústreďuje svoju činnosť len na poskytovanie základných výpožičných a informačných služieb. Sama alebo v spolupráci s inými organizáciami organizuje množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí najmä regionálneho charakteru zameraných na podporu čítania. S týmto cieľom sme pripravili  108 podujatí (s účasťou 2490 návštevníkov) pre MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a verejnosť.

 

K tradičným podujatiam organizovaným v spolupráci so školami patria Informačné a literárne hodiny v knižnici. Tematické zameranie besied:  knižné novinky pre jednotlivé kategórie čitateľov,  regionálna literatúra, žánrovo a tematicky zamerané besedy (napr. dobrodružná literatúra, povesti a rozprávky, ochrana životného prostredia, tradície Vianoc a Veľkej noci...) Pre najmenších návštevníkov z materských škôl, budúcich potenciálnych čitateľov, sa pravidelne pripravujú rozprávkové dopoludnia.

 

K netradičným podujatiam patria:

 

- autorské besedy, v rámci ktorých navštívilo knižnicu veľa známych osobností: orientalista V. Krupa, spisovatelia J. Pavlovič, I. Machala, R. Dobiáš, A. Černochová, J. Beňo, L. Varga, M. Komorová, J. Navrátil, Ľ. Hajková, A. Ferko, A. Rákay, M. Kocák, L. Švihran, V. P. Borovička, M. Čarnogurská, T. Keleová-Vasilková, D. Mitana, A. Bán, A. Štiavnický, P. Dvořák, M. Laiferová, J. Juráňová, M. Kompaníková, D. Čejková, K. Kertész Bagala (vydavateľ), M. Ivaničková, K. Hudecová, M. Monošová, Ľ. Kepštová (redaktorka časopisu Slniečko), M. Šurinová, D. Dragulová-Faktorová a iní.

 

- literárno-hudobné pásma k výročiam významných osobností a udalostí slovenských kultúrnych dejín: D. Štubňu-Zámostského, P. O. Hviezdoslava, J. Smreka, F. Cádru, J. Jesenského, Ľ. Štúra, rodiny Hrušovských, J. M. Hurbana a i.

 

- prezentácie kníh regionálnych autorov (Anny Černochovej, I. Machalu,  V. Krišlu, M. Pomajbovej, J. Juráka, M. Hurtíka, G. Rumánka, J. Hrkotovej-Hladkej, R. Dobiáša, M. Pagáčovej, M. Vičíkovej, M. Baloghovej a i.), z ktorých sa už stali malé kultúrne udalosti mesta.

 

Od r. 1999 funguje pri knižnici literárny klub, v ktorom sa stretávajú nadšení tvorcovia poézie a prózy, ktorým sa podarilo vydať 2 zborníky zo svojej tvorby: S vetrom vo vlasoch (2001) a V kútiku dúhy (2006). Svoju tradíciu už majú aj literárne súťaže s okresnou pôsobnosťou Novomestské literárne rozletyEsej a Festival D. Štubňu-Zámostského, ktorého literárnu časť organizuje tiež knižnica.

 

V knižnici pracuje 6 pracovníčok.
 

Niekoľko štatistických údajov (k 31. 12. 2010)

 

Knižničný fond
 

náučná lit.pre dospelých

22 555
  krásna lit.pre dospelých 27 782
v tom náučná lit. pre deti do 15 rokov   3 737
  krásna lit. pre deti do 15 rokov 12 888
  Fond spolu 66 962

 

Výpožičky

(=výpožičky spolu (knihy a časopisy, absenčne aj prezenčne)

absenčné výpožičky kníh  129 840
absenčné výpožičky časopisov     4 959
prezenčné výpožičky kníh      29 548
prezenčné výpožičky časopisov     7 067

Výpožičky spolu             

171 414

      

výpožičky medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)

- z iných knižníc 275
- iným knižniciam   31
- medzinárodná MVS     5
Výpožičky MVS spolu 220

 

Používatelia

Registrovaní používatelia spolu   3 549
       z toho používatelia do 15 rokov      920
Návštevníci knižnice 40 949

Počet návštevníkov internetu

  8 412

 

Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť :

podujatia  (informačné besedy, literárne kvízy, organizácia

prednesov poézie a prózy, súťaž v písaní esejí a iné): 80

účastníci: 2 052

 

Informačné služby a edičná činnosť

Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie: 

                                                       1028 informácií (prevažne ústne)

 

Za nové informácie ďakujem vedúcej knižnice -

p. Marte Stuparičovej

footer

Fotografie

viac fotiek z knižnice vo Fotogalérii

viac fotiek z knižnice vo Fotogalérii

footer

Besedy so známymi osobnosťami

Beseda s Viliamom Klimáčkom doc s fotkami

footer

Otváracie hodiny

Mestská knižnica Ľ.V. Riznera

Pondelok - Piatok  10:00 - 18:00

Sobota                       8:00 - 12:00

V mesiacoch júl a august je knižnica v sobotu zatvorená

footer

Služby a cenník od 1.1.2011

Vystavenie čitateľský preukaz
dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 2 €

Poplatok pre neregistrovaných občanov
jednoraz. využitie: 0,20 €
návšteva čitárne: 0,60 €


Sankčné poplatky
1.upomienka 0,50 € 0,50 €
2.upomienka

  -deti,štud,dôch. 1
  -dospelí 2
3.upomienka

  -deti,štud,dôch. 2 €

  -dospelí 3 €
pokus o zmier 5 €
duplikát čitateľského preukazu 1 €
poplatok pri strate dokumentu 3
poplatok za poškodenie čiarového kódu: 0,5 €
 

Rezervovanie kníh
pís.oznámenie 0,40
tel. oznámenie:
miestny hovor 0,2
mobil 0,4

Reprografické služby
1 strana A4
jednostranne 0,10
obojstranne 0,15
1 strana A3
jednostranne 0,20
obojstranne 0,25
kópia obraz. mat. 0,10

footer

Kontakt

Marta Stuparičová - vedúca kniž.
Ul.1 Mája 313/6
032/771 59 81, 771 59 46
stuparicova@mail.icss.sk

 

www.msks.sk

 

kniznicanmnv@gmail.com

 

ONLINE KATALÓG KNIŽNICE

footer