Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

26.10.2011

footer

O meste/Mestská polícia

 

HISTÓRIA     SÚČASNOSŤ

 

znak mestskej policie

Znak a výšivka MsP

 

kamerovy system

 

Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom si plní tieto úlohy:

* zabezpečuje poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia,
 

* spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta ,majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením , zničením, stratou, alebo pred zneužitým pričom od roku 1994 využíva na pnenie týchto úloh svoj vlastný pult centrálne ochrany. Od roku 2002 mestská polícia disponuje kamerovým systémom , ktorý je v štádiu ďalšieho rozširovania,
 

* dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 

* dbá o dodržiavanie poriadku čistoty a hygieny v uliciach , iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecné záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 

* ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 

* oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, plní úlohy na úseku prevencie. Na uvedenom úseku v spolupráci z PZ SR sa podieľa na realizácii Holandského projektu „Správaj sa normálne„ zameraného pre žiakov 5 ročníkov základných škôl.

 

           

footer

Tiesňové čísla

112 - všeobecné tiesňové č.

150 - hasiči

155 - záchranná služba

158 - štátna polícia

159 - mestská polícia

footer

Fotografie

budova mestskej policie

Mestská polícia (ul.Palkovičova)

 

 

byvaly znak mestskej policie

Bývalý znak MsP

footer

Kontakt

Mestská Polícia
Palkovičova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Náčelník MsP

              Marián Ovšák 

           032/777 19 20

           ovsak@nove-mesto.sk

Zástupca náčelníka 

           032/777 19 21

           kubak@nove-mesto.sk

Stála služba

           032/771 55 61

           operacny@nove-mesto.sk

footer
Ďalšie informácie

Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom sa radí svojou úrovňou medzi popredné mestské polície na Slovensku a v niektorých oblastiach ako napr. pult centrálnej ochrany je už niekoľko rokov špičkou.

 

(článok použitý zo stránky www.nove-mesto.sk)

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec