Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

18.9.2017

footer

O meste/Osobnosti mesta

 

Osobnosti mesta ocenené Mestom Nové Mesto nad Váhom

2019

 
   

2018

 
   

2017

Ivan Radošinský - za dlhoročnú tvorivú a organizátorskú činnosť v Divadielku galéria a reprezentáciu mesta Nové Mesto nad Váhom
  MUDr. MILOŠ KRÚPA, PhD. - za dlhoročnú odbornú prácu v zdravotníctve a osobitný prínos v otolaryngológii
  PaedDr. EVA SÉLEŠIOVÁ - za celoživotnú pedagogicko - výchovnú, riadiacu a organizačnú prácu v školstve
Ing. KAZIMÍR KMEŤ, CSc. - za úspešné riadenie významných hospodárskych podnikov v regióne
  MUDr. EDUARD PREDINSKÝ - za celoživotnú angažovanosť v športe a organizátorskú a trénerskú prácu s deťmi a mládežou
   

2016

Doc. Ing. JÁN BIELIK, CSc. - za činnosť v hospodárskej oblasti, podnikania a služieb
  Ing. MILAN WRÓBEL - za činnosť v oblasti kultúry a umenia
  MUDr. MIROSLAV ŠORF, CSc. - za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnej a charitatívnej práce
  PaedDr. OĽGA LOBÍKOVÁ - za činnosť v oblasti školstva, vzdelávania, vedy a výskumu
  Mgr. MILAN KUBÍK - za celospoločenskú angažovanosť aj v iných oblastiach života
   

2015

Ing. MILAN CAGALA, CSc. - za vynikajúce výsledky v hospodárskej činnosti
  MUDr. BOŽENA JANOVICOVA - za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva
  MILAN RESUTÍK
  ŠTEFAN ŠUSTEK - in memoriam - za celoživotnú úspešnú športovú činnosť
  PhDr. ANTON TLANDA - za celoživotnú pedagogicko-výchovnú prácu
  Mgr. ALEXANDRA TOBIASOVA - za vynikajúcu prácu v oblasti kultúry
   

2014

Mgr. Zita Mastráková - pedagogička - za pedagogicko-výchovnú činnosť
  Mgr. Ján Kincel - stredoškolský pedagóg - za celospoločenskú angažovanosť
  Mgr. Anna Majtánová Kňažková - za celoživotnú úspešnú športovú činnosť
  Ing František Antal, CSc. - za činnosť v hospodárskej oblasti
  MUDr. Michal Klimo - za činnosť v oblasti zdravotníctva
  Štefan Psotný - divadelný režisér - za celoživotné dielo v oblasti kultúry
   

2013

Vlasta Hudecová - vokálna pedagogička - za celoživotné dielo v oblasti kultúry
  Vladimír Kyška - pedagóg a športový dejateľ - za úspešnú športovú činnosť
  Ján Mikuška - akademický maliar - za celoživotné dielo v oblasti kultúry a umenia
  Milan Pašmík - lekár - za celospoločenskú angažovanosť
  Igor Plánovský - lekár - za činnosť v oblasti zdravotníctva
  Inocencia Znášiková - pedagogička - za celoživotnú pedagogicko-výchovnú prácu
   

2012

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. - za celospoločenskú angažovanosť
  Elena Barátová - v oblasti školstva, vzdelávania, vedy a výskumu
  MUDr. Pavel Schultz – za činnosť v oblasti zdravotníctva
  Ján Hluchý - in memoriam - za činnosť v oblasti športu (prevzal Rudolf Motola)
  Juraj Koutný - za činnosť v oblasti kultúry a umenia
   

2011

Prof. Ing. F. Slanina, CSc. - in memoriam - za činnosť v hospodárskej oblasti (riaditeľ VÚMA) - prevzala manželka Mária Slaninová
  Mgr. art. Roman Polák - za činnosť v oblasti kultúry a umenia
  RNDr. Ľuboslava Koštialová - za úspešnú športovú činnosť (atletika)
  Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. - v oblasti zdravotníctva (urológia)
  PhDr. Juraj Kazda - v oblasti školstva a vzdelávania
  JUDr. Ivan Hrušovský - za celospoločenskú angažovanosť
   

2010

Ján Lehuta - za úspešnú športovú činnosť a reprezentáciu mesta

 

Mgr. Bibiana Kincelová - v oblasti školstva a vzdelávania
  MUDr. Ján Mitana – za činnosť v oblasti zdravotníctva
  Ing. Ladislav Senecký, CSc. - za činnosť v hospodárskej oblasti
  Michal Chrástek - in memoriam - za celospoločenskú angažovanosť (prevzala J. Tomancová)
 
akad. soch. Milan Struhárik - za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a umenia
   

2009

George Varmuza - za činnosť v hospodárskej oblasti (riaditeľ Emerson, a.s.)

 

akad. mal. Viktor Bilčík - za činnosť v oblasti kultúry a umenia
  Dušan Bartovič - za dlhoročnú športovú činnosť (futbal)
  PaeDr. Daniel Lupták - za pedagogickú činnosť
  Viera Benešová - za činnosť v oblasti kultúry
  Mons. RNDr. Július Gábriš - in memoriam - (prevzal vdp. dekan dr. Jozef Gábriš)
   

2008

Ing. Tibor Telecký - za činnosť v hospodárskej oblasti (TC Contact)

 

prof. Mgr. art. Jela Špitková - za činnosť v oblasti kultúry a umenia
  Ján Bernovský
  Ing. Ivan Machala - za pedagogickú činnosť
  Stanislav Minárik
   

2007

Viera Vlčková

 

B. Podolanová

  V. Pavlovičová
 

Ing. V. Skovajsa - in memoriam

   

2006

J. Masarik - in memoriam

 

prof. Ing. V. Koman, DrSc.
  prof. J. Durdík
  Anna Černochová

 

Významné osobnosti, ktoré žili alebo pôsobili v Novom Meste nad Váhom

Elena Čepčeková

(1922 - 1992)

- spisovateľka, pôsobila tu v rokoch 1961 až 1974

Miroslav Ďurža

(1944 – 2006)

- výtvarník, grafik, karikaturista

- držiteľ významných ocenení karikaturistických súťaží

- s jeho menom je spojená karikaturistická súťaž Novomestský osteň

- venoval sa výtvarnej tvorbe ale aj ilustratívnej tvorbe.

Július Gábriš

(1913 - 1987)

- novomestský prepošt, cirkevný historik, správca farnosti a prepozitúry Panny Márie

- autor monografie Dejiny Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (1968)

Jakub Haško

(27.apríla 1622 – 19.októbra 1695)

- nitriansky biskup

- v Novom Meste nad Váhom pozdvihol mesto hospodársky aj kultúrne, pri farskom kostole založil školu, v ktorej sa vyučovalo aj po slovensky

- vykonal prestavbu novomestského kostola v barokovom štýle

 

Ivan Hrušovský st.

- bol zakladateľom a hlavným redaktorom Považských novín, prvý slovenský regionálny mesačník v Uhorsku, vychádzali v Novom Meste n.V. v rokoch 1918 - 1933

 

Ján Hrušovský

(1892 - 1975)

- prozaik, novinár a znamenitý novelista, mesto je jeho rodiskom

Michal Chrástek

(1825 - 1905)

- organizátor slovenského kultúrneho života a prispievateľ do Štúrových Slovenských národných novín, prvý tajomník Matice slovenskej, Nové Mesto nad Váhom je rodiskom M.Chrásteka

Janko Jesenský

(1825 - 1905)

- pôsobil ako koncipient u JUDr. R. Markoviča, spisovateľ

Samuel Jurkovič

(1796 - 1873)

- pôsobil tu v rokoch 1819 - 1833 ako učiteľ a notár, priekopník myšlienky družstevníctva a zakladateľ prvého gazdovského spolku v Uhorsku.

Anička Jurkovičová

(1824 - 1905)

- divadelná ochotníčka

- dcéra Samuela Jurkoviča, narodila sa 6. apríla 1824, prvá slovenská herečka, manželka J. M. Hurbana (rodáka z Beckova) a matka Svetozára Hurbana Vajanského

- podľa nej je pomenovaný divadelný festival v NM

- jej rodný dom je na ul. Komenského v centre mesta

Juraj Krén

(1925 - 1969)

- akademický maliar, popredný tvorca tkaných artefaktov, predovšetkým gobelínov, ktoré reprezentovali našu vlasť aj v zahraničí (Kanada, Japonsko)

- v Novom Meste nad Váhom mal svoju bustu na ZUŠ na ul. Štúrova, v súčasnosti bude umiestnená v parku J.M.Hurbana

Ivan Markovič

(1888 - 1944)

- právnik, politik

- v Novom Meste nad Váhom žil od roku 1891 do čias štúdií

- v rokoch 1920-1925 minister vo vláde Československej republiky

- po rozbití republiky bol väznený v Dachau a Buchenwalde, kde zomrel

 

JUDr. Rudolf Markovič

(1868 - 1934)

- významní verejní činitelia, založili Ľudovú banku, prostredníctvom ktorej pomáhali obyvateľom, založili čitateľský spolok, zakladali divadelné ochotnícke spolky, organizovali výlety so zameraním na vlasteneckú výchovu

MUDr. Július Markovič

(1860 - 1913)

 

Peter Matejka

(1913 - 1972)

- akad. maliar, ktorý sa do slovenského výtvarného umenia začlenil nielen ako maliar, ale aj ako pedagóg, Nové Mesto nad Váhom je jeho rodiskom

 

Ondrej Plachý

(1755 - 1810)

- začiatkom 19. storočia pôsobil v Novom Meste ako evanjelický farár, redaktor Starých dejín literarního umění

 

Alexander Pockody

(1906 - 1972)

- básnik, prozaik, pôsobil tu ako pedagóg

- v Novom Meste nad Váhom žil od roku 1953

Ľudmila Riznerová-Podjavorinská

(1872- 1951)

- poetka, od roku 1910 žila v Novom Meste, vytvorila tu prevažnú časť svojej básnickej tvorby a všetky svoje diela pre deti a mládež

- jej rodný dom je v neďalekej obci Bzince pod Javorinou

- v Novom Meste žila a pracovala v dome v najstaršej časti mesta, ktorý je označený aj pamätnou tabuľou

 

Ján Trnovský

- bol majiteľom a zodpovedným redaktorom politicko-hospodárskeho časopisu podjavorinského kraja Považské hlasy

Jozef Weisse

23. november 1812 – 1904)

- židovský rabín, zakladateľ židovskej reálky, autor prvej slovenskej židovskej biblie

- zaslúžil sa o vznik a rozvoj stredného školstva v Novom Meste nad Váhom

- dal postaviť budovu dnešného gymnázia, kde bola pôvodne reálka, prvým riaditeľom bol Jozef Weisse.

Dominik Štubňa -Zámostský

(1905 - 1970)

- spisovateľ, známy predovšetkým svojou tvorbou pre deti a mládež

- v Novom Meste pôsobil ako učiteľ, od roku 1947 sa tu usadil

- podľa neho je pomenovaný jeden z mestský parkov v meste

 

Pamätné tabule a pamätníky

busta peter matejka   busta juraja krena   busta michal chrastek      busta holuby