Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

23.7.2012

footer

O meste/Hasiči a záchranári

 

znak HaZZ   znak HaZZ 2

Znak HaZZ

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom spadá do pôsobnosti Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne.

 

Hasičský a záchranný zbor bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
 

Hasičský a záchranný zbor:

- plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

- vykonáva štátny požiarny dozor,

- plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,

- poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,

- vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,

- zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,

- plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,

- plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru.

 

Hasičský a záchranný zbor sa podieľa

- na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci,

- na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,

- aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami,

- na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Pri plnení svojich úloh Hasičský a záchranný zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.

footer

Tiesňové čísla

112 - všeobecné tiesňové č.

150 - hasiči

155 - záchranná služba

158 - štátna polícia

159 - mestská polícia

footer
Foto

Budova HaZZ v Novom Meste n.V.

 

Fotky z rekonštrukcie hasičskej stanice si môžete pozrieť TU

 

vozidlo vozidla

technika vozidla

footer
Kontakt

Okresné riaditeľstvo HaZZ Nové Mesto nad Váhom
Odborárska 12
915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

riaditeľ: mjr. Ing. Karol Prno

032 771 8800

 

operačné stredisko:

032 771 2222

032 771 9105

 

oddelenie prevádzkovo-technické:

032 771 2222

 

oddelenie požiarnej prevencie:

032 771 0926

 

e-mail: amsekretariat1@stonline.sk

 

========================

Hasičská stanica Myjava

M. Šimonoviča 905
907 01 Myjava

 

ohlasovňa požiarov:

tel:  034 621 2222

fax: 034 654 0101

 

veliteľ hasičskej stanice:

tel:  034 621 5324

fax: 034 654 0101

 

pracovisko požiarnej prevencie:

tel:  034 621 5324

fax: 034 654 0101

footer
Ďalšie informácie

zásahová oblasť: všetky obce okresu Nové Mesto nad Váhom okrem obcí: Modrová, Modrovka, Stará Lehota, Nová Lehota

 

volací znak: PNM1<

 

web: www.hazz.sk

       www.minv.sk

footer