Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

28.4.2016

footer

O meste/Technické služby mesta

 

Technické služby mesta

Zberový dvor - Kompostáreň

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom


Adresa: Banská 1

Telefón: 032 381 0475

Pracovná doba: viď. web TSM

 

Špecifikácie: -

 

Zoznam druhov zberaných odpadov: (kompletný zoznam na fotografii nižšie)

Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie Minerálne rezné oleje neobsah. halogény okrem emulzií Papier a lepenka
Batérie a akumulátory aj olovené Niklovo-kadmiové batérie Pesticídy
Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje Obaly z dreva Plasty
Biologicky rozložiteľný odpad Obaly z kovu Rozpúšťadlá
Cytotoxické a cytostatické liečivá Obaly z papiera a lepenky Sklo
Detergenty obsahujúce nebezp. látky Obaly z plastov Syntetické oleje: hydraulické, izolačné, teplonosné, motorové, prevodové, mazacie
Drevo obsahujúce nebezpečné l. Obaly zo skla
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezp. látky Objemný odpad Šatstvo
Fotochemické látky Odpady inak nešpecifikované Textílie
Iné biologicky nerozložiteľné odpady Odpad z čistenia kanalizácie Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Jedlé oleje a tuky Odpad z čistenia ulíc Zariadenia obs. chlórfluórované uhľovodíky
Kal zo septikov Odpady z vymetania komínov Zásady
Komunálny odpad - nešpecif. Obaly z textilu Zemina a kamenivo
Kuchynský a reštauračný odpad Odpad z trhovísk Žiarivky a iný odpad s ortuťou
Kyseliny Oleje a tuky iné Zmesový komunálny odpad

 

Rekonštrukcia bývalého centrálneho tepelného zdroja na Zberový dvor:

 - doba výstavby: 11/2011 – 09/2012

 - realizátor stavby: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom

 - náklady na 2. etapu: 3 mil. €

blog.nmnv.sk


Fotografie:

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom   Zberový dvor - odpad - Nové Mesto nad Váhom

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom

 

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom

 

Zberový dvor Nové Mesto nad Váhom

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec