Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

31.5.2013

footer

O meste/Technické služby mesta

 

Technické služby mesta

História TSM

 

Predchodcom Technických služieb mesta bol tzv. hospodársky dvor, ktorý vykonával niektoré z terajších služieb a činností a staral sa najmä o majetok mesta, ako polia a lesy. Ďalej uskutočňoval rôznu údržbu a zveľaďovanie svojho majetku. Postupne sa k tomuto hospodárstvu pričleňovali ďalšie služby, ktoré mali sezónny charakter.

 

Ešte pred založením miestneho hospodárstva sa táto organizácia mesta zaoberala:

 - údržbou verejných studní a budovaním nových,

 - robili sa prieskumné práce na vrchu Javorina, kde sa sledovala výdatnosť pitnej vody, ktoré  

   mali zásobiť obyvateľov Nového Mesta nad Váhom,

 - vybudoval sa krásny park, ktorá bol ozdobou mesta,

 - nepravidelne sa robilo ručné zametanie mesta,

 - robila sa údržba kanalizačnej siete v meste, ktorá sa zároveň rozšírila o nové vetvy,

 - budovali sa prašné cesty,

 - mesto malo i polievací voz ťahaný koňmi, s ktorým kropilo miestne komunikácie,

 - zberali sa domové odpadky a to tak, že občania vo svojich nádobách pri zvuku zvonca vynášali smeti na ulicu a pracovníci ich odvážali na mestské smetisko na vozoch ťahaných koňmi.

 

Obrat nastal v roku 1945, kedy bol postupne vytvorený technický dvor, ktorý bol základom dnešných technických služieb. Technický dvor od roku 1945 až do 1. januára 1964 zamestnával asi 20-25 pracovníkov a vykonával podobné služby ako predtým.

 

Presnejšie záznamy o činnosti začínajú 1. januára 1964, kedy pod číslom 104/64 - Z uznesenia pléna MsNV bola založená Správa miestnych služieb, ktorá sa dôslednejšie zaoberala programom technických služieb, tento ujasňovala a špecializovala.

 

   ulica Klcove a TSM v pozadí 80. roky 20. storočia Nové Mesto nad Váhom            

 

Uznesením pléna MsNV 33/1965 - Z zo dňa 1. októbra 1965 bola zrušená Správa miestnych služieb a 3. decembra 1965 boli ustanovené Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom. V tomto čase mali TSM už 63 pracovníkov. Postupne sa vyjasňoval program technických služieb, skvalitňovali sa tieto služby, nahradzovala sa ručná práca prácou mechanickou a strojovou, vytvárali sa nové technologické postupy pri údržbe a oprave miestnych komunikácií a vytvoril sa základ životaschopnej organizácie v rámci miestneho hospodárstva.

 

Verejné osvetlenie

TSM mali v tom čase na starosti aj sieť verejného osvetlenia, ktorú tvorilo viac ako 500 svetelných bodov a 30 km prevažne vzdušného vedenia. V roku 1981 už bolo 1247 výbojkových svetelných bodov a sieť tvorilo 60 km vedenia s podzemnou kabelážou. Od roku 1970 sa prikročilo na signalizačné zariadenie vypínania a zapínania verejného osvetlenia pomocou fotobunkového systému.

 

Odpad

V roku 1965 sa počet smetných nádob zvýšil z 3000 na 4581 nádob a 103 kontajnerov v roku 1981. Činnosť odvozu smetí sa rozšírila aj na 9 obcí v okrese a na odvoz z miestnych podnikov pomocou traktora s vlečkami.

 

Údržba verejnej zelene

V roku 1965 bolo v meste 20 ha zelene a v roku 1981 je to už 46 ha zelene, čo predstavovalo na jedného obyvateľa 17,7 m2 verejnej zelene.

 

Údržba ciest a chodníkov

V roku 1965 bolo 34 km miestnych komunikácií a 32 km chodníkov, z toho sa čistilo 16 km.

V roku 1981 bolo 46 km miestnych komunikácií a čistili sa takmer všetky ulice.

 

Umelá ľadová plocha

V roku 1979 uviedli TSM do prevádzky umelú ľadovú plochu. O zrekonštruovanú UĽP na Zimný štadión sa starajú Technické služby mesta Nové Mesto and Váhom aj v súčasnosti.

...

V roku 1980 bola vybudovaná sociálno-administratívna budova TSM, ktorej účelom je vylepšenie prevádzkových podmienok zamestnancov TSM - náklady 3,3 mil. Kčs.

V roku 1984 vzrástol počet pracovníkov TSM zo 113 (1975) na 149.

V novembri 1989 sa začala výstavba sociálnej budovy TSM s nákladom 4,6 mil. Kčs


Fotografie:

        

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec