Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

14.9.2019

footer

O meste/Školstvo

 

Školský úrad

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto n. Váh.

 

Kontakt:

 

Ing. Dušan Hevery
vedúci oddelenia a školského úradu
032/7402 120
hevery@nove-mesto.sk

 

Náplň činnosti oddelenia na úseku školstva

1. Plní úlohy školského úradu v zmysle zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve, ktorým je :

a) zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky základných škôl, ako i riešenie havarijných stavov týchto škôl

b) rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy

c) rozhodovanie v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku

d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly podľa §13 zákona č. 596/ 2003, a v oblasti školského stravovania

e) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok

f) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam

 

2. V rámci samosprávnej pôsobnosti mesta zabezpečuje:

a) zriaďovanie a zrušovanie školských zariadení podľa § 6 ods. 2 zákona č. 569/ 2003, finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky a starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení

b) finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov, finančné prostriedky na prevádzku a údržbu a investičné prostriedky, ich prerozdeľovanie a kontrolu ich využívania

c) zostavovanie plánu investícií v oblasti školstva a v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi MsÚ jeho realizáciu

d) kontrolu a pripomienkovanie návrhov zmlúv o nájme a prenájme priestorov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pred ich predložením na schválenie primátorovi mesta

e) vytváranie podmienok na :

- plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určovanie školských obvodov podľa § 8 zákona č. 596/ 2003

- výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom

- výchovu a vzdelávanie žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom

- stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom, a kontrolu kvality podávaných jedál v školských jedálňach

f) poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom

g) návrhy na vymenovanie a odvolanie riaditeľov v súlade so zákonom č. 596/ 2003, vedenie ich personálnej agendy, vypracovanie podkladov na stanovenie pracovných podmienok a platových náležitostí riaditeľov, ako i sledovanie plnenia predpokladov a povinností riaditeľov podľa zákona č. 596/ 2003, zákona o výkone prác vo verejnom záujme a Zákonníka práce vrátane návrhov príslušných opatrení

h) evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia

i) spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti

j) rozpracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v oblasti školstva a telesnej kultúry a jeho realizáciu

k) vypracovanie, prerokovanie a realizáciu koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

l) ustanovenie orgánov školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ustanovenie obecnej školskej rady., s radou školy a obecnou školskou radou prerokúva skutočnosti podľa § 6 ods. 7 písm. h) a § 6 ods. 18 zákona č. 596/ 2003

.....

Výťah použitý zo stránky mesta: www.nove-mesto.sk!

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec