Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

13.9.2012

footer

O meste/Školstvo

 

História školstva

 

História školstva v Novom Meste nad Váhom súvisí s existenciou židovskej náboženskej obce. Vieme, že v roku 1785 bola táto obec druhou najväčšou (po Bratislave) v Uhorsku. Židia v Novom Meste mali zmysel aj pre vzdelávanie. V roku 1784 tu bola založená židovská národná škola. Od roku 1847 existovala v našom meste privátna židovská 4-triedna vyššia normálka.

 

V roku 1854 prichádza z Uherského Brodu do nášho mesta Jozef Weisse. Novomestskí Židia si ho zvolili za svojho hlavného rabína. Jozef Weisse pokladal za jednu zo svojich hlavných úloh rozvinúť v meste školstvo. V roku 1855 povolené založiť v meste 1. triedu židovskej reálnej školy. (Reálkami sa nazývali v tom čase stredné školy všeobecnovzdelávacieho typu so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety, ktoré pripravovali najmä na štúdium technického charakteru, obvykle boli len 6-7-ročné.)

 

Požiar v roku 1856 zničil budovu školy i archív náboženskej obce. Jozef Weisse ešte v tom istom roku si vyžiadal audienciu u cisára Františka Jozefa I., aby vymohol podporu pre výstavbu novej školskej budovy.

 

V roku 1862 sa reálka oddelila od pôvodnej ľudovej školy a tento rok sa považuje za oficiálny dátum vzniku chýrnej a jedinej svojho druhu v celom Uhorsku židovskej reálky v Novom Meste n.V. Iba postupne sa formuje ako štvortriedna, tzv. nižšia reálka.

 

Prví učitelia prišli z Čiech, Moravy a Nemecka a učili po nemecky, ako si to Bachova doba vyžadovala. Od roku 1877 sa vyučovacou rečou stáva maďarčina. Profesori sa museli naučiť po maďarsky. V tom istom roku rabín Weisse zložil funkciu správcu reálky. Jeho nástupcom sa stal Dr. Max Mahler, ktorý si predsavzal školu orientovať v duchu maďarskom. Viedol školu v rokoch 1877-95. Novú budovu školy postavili v roku 1894, o tri roky nato aj telocvičňu. Škola dostáva od štátu subvenciu – najprv 1200 forintov ročne, neskôr túto sumu zdvojnásobili. Do roku 1893 J. Weisse vyučoval v škole náboženstvo.

    

V šk. roku 1895/96 bolo zapísaných v židovskej reálke 141 žiakov: rím.-kat. bolo 17, evanjelikov 4 a 120 izraelitov. Podľa materinskej reči sa väčšina žiakov považovala za Nemcov (114), 11 Slovákov a 16 Maďarov. Profesorský zbor tvorili títo učitelia: riaditeľ Jakub Altmann, profesori – J. Frankl, M. Szalai, dr. Z. Szantó, J. Ajsz, K. Wiesinger.

 

V roku 1907 sa počet žiakov pohyboval okolo 170-180. V tomto roku gróf Apponyi zaradil profesorov do platovej stupnice štátnych profesorov.

V gymnaziálnej kronike zapísal ev. kňaz Ján Martiš tieto údaje o vyšších tried židovskej reálky: V. tr. v roku 1914, VI. –1915, VII. –1916, VIII. –1917. Prvá maturita sa konala teda v roku 1917.

 

V septembri 1912 uplynulo polstoročie od založenia reálky. Židovská náboženská obec poverila prípravný výbor na čele s prednostom Šándorom Neubauerom zabezpečiť dôstojné oslavy tohto výročia. Jubilejné oslavy sa začali 25. mája 1913 tesne pred 12. hodinou v preplnenej židovskej synagóge, vyzdobenej zelenými vetvičkami a trikolórami. Pozvali bývalých profesorov i študentov. Chrámový obrad odbavoval hlavný kantor Adolf Wider, piesne spieval chór študentov. Slávnostnú reč predniesol Dr. Filip Rosenberg, hlavný rabín a profesor náboženstva v reálke. S hlbokým uznaním hovoril o zakladateľovi školy Jozefovi Weissem. Oslavy pokračujú v telocvični školy. Na pódiu medzi poprednými hosťami sú: Adolf Pongrácz – rím.-kat. prepošt, hlavný rabín Dr. F. Rosenberg, poslanec parlamentu Dr. Aladár Markhot, riaditeľ ústavu Július Mészáros. Riaditeľ hovorí podrobne o histórii školy. Rečnili tiež viacerí z absolventov školy.

 

Okrem jubilejnej ročenky sa zachovala 53. výročná správa reálky za šk. rok 1914/15. V úvode sa dozvedáme o situácii v škole počas prvej svetovej vojny. Telocvičňa slúži potrebám Červeného kríža. Z profesorov bol povolaný do armády Dr. Ignác Kovács. Dr. Kovács bojoval ako dôstojník v 14. honvédskom pešom pluku a počas bojov pri Lubline bol zranený. Na bojisku je aj “školský sluha”, školnícku prácu s námahou vykonáva jeho žena s rodinnými príslušníkmi. Na fronte slúži aj Dr. Gejza Zúbek, katechéta kat. náboženstva, ako kňaz poľnej nemocnice.

 

Dôležitý je abecedný zoznam členov zboru: riaditeľ Gyula Mészáros učí maďarčinu, francúžštinu, prírodopis, profesori Ármin Bokor – maď., N, Z, D, Arnold Dréher – rím.-kat. kaplán, dr. Ármin Erdödy – maď., N, Z, D, krasop., Lajos Garaj – evanj. Kňaz, dr. Filip Rosenberg – hlavný rabín, Matyás Szalai – kresl., G,Z, Hugo Szántó – počty, P, Ch, Gyula Vajsz – P, Fr, dr. Gejza Zúber – rím.-kat. kňaz.

 

Prehľad o žiakoch v ročníkoch: 1. – 52 žiakov, 2. – 37, 3. – 32, 4. – 36, 5. – 21, z toho sú jediné dve študentky školy ako privatistky – Edita Kulka a Cerlina Rosenberg (tá je v roku 1920 medzi prvými absolventmi nášho gymnázia), 6.roč. – 16 žiakov, spolu na konci roka – 194.

 

Riaditeľ Július Mészáros vedie školu aj v ťažkých rokoch vojny – až do jej poštátnenia. Po roku 1918 profesori židovskej reálky opustili Nové Mesto nad Váhom, odišli zväčša do Pešti.

Slovenská okresná národná rada, ktorá sa utvorila v meste 9.11.1918, vypovedala z územia Nového Mesta dr. Ármina Edördiho, profesora školy, pre jeho “divoký maďarský šovinizmus”.

 

V roku 1919 po zániku židovskej reálky vzniklo gymnázium, ktoré dostalo pomenovanie podľa Milana Rastislava Štefánika. Sídli dodnes v budove na Športovej ulici (od roku 1924).

Je najstaršou strednou školou v Novom Meste nad Váhom. Po I. svetovej vojne v meste vznikla Odborná hospodárska škola (1927), zameraná na poľnohospodárstvo, po niekoľkých zmenách v názve (naposledy Stredné odborné učilište) sa dnes volá Stredná odborná škola. Taktiež vznikla aj škola zameraná na informatiku a strojársky priemysel - Združená stredná priemyselná škola, ktorú navštevujú nielen obyvatelia mesta ale aj z okolitých miest a obcí. Veľký význam v našom meste zohral aj vznik Združenej strednej školy obchodu a služieb.

 

Od 9. septembra 2008 v rámci novej školskej reformy na celom Slovensku platí nové pomenovanie stredných škôl so zameraním ako Stredná odborná škola.

 

Časť textu použitá z kroniky Gymnázia M.R.Štefánika!!!

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec